* WGGiIŚ * AGH

Witamy w dziale Galeria

Postery Konferencyjne

Prezentacje wykonane w ramach przedmiotu EGO

Zdjęcia z wycieczki studentów pierwszego roku studiów magisterskich specjalności GIFT na lotnisko w Rzeszowie

rzeszow_2013.jpg

Zdjęcia z wycieczki studentów drugiego roku studiów magisterskich specjalność GIFT do Muzeum Lotnictwa Polskiego

muzeum_2012.jpg

Zdjęcia z wycieczki studentów pierwszego roku studiów magisterskich specjalność GIFT na lotnisko w Rzeszowie

rzeszow_2012.jpg

Zdjęcia z wycieczki studentów Ir studiów magisterskich specjalność GIFT na lotnisko w Rzeszowie, na którym stacjonują samoloty firmy MGGP AERO z Tarnowa.

foto.jpg
Krakowski GIS-Day 2010 odbył się 17 listopada w AGH. Zgromadził ponad 1000 uczestników - dzieci, młodzież i studentów. Dokumentuje to relacja fotograficzna. gis2.jpg

Czerwiec 2010. Zdjęcia z wycieczki studentów IVr GIFT na lotnisko w Rzeszowie, na którym stacjonują samoloty firmy MGGP AERO z Tarnowa.

Na wycieczce, będącej elementem zajęć terenowych, zapoznano się z wyposażeniem samolotów przystosowanych do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych i skanowania laserowego.

aero.jpg
Zdjęcia z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego które odbyło się w Dobczycach k.Krakowa w dniach 11-13 października 2007r. dobczyce.JPG


Galeria Web Utilities


Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg muzeum_2012.jpg r1 manage 10.9 K 2012-11-12 - 11:19 JakubKolecki  
JPEGjpg rzeszow_2012.jpg r1 manage 31.5 K 2012-07-03 - 10:13 TWikiAdminUser  
JPEGjpg rzeszow_2013.jpg r1 manage 36.3 K 2013-10-25 - 10:22 TWikiAdminUser  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r34 < r33 < r32 < r31 < r30 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r34 - 2013-10-25 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback