TWiki> Galeria Web>WebHome (revision 30)
Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska * WGGiIŚ * AGH

Witamy w dziale Galeria

Postery Konferencyjne

Prezentacje wykonane w ramach przedmiotu EGO

Zdjęcia z wycieczki studentów Ir studiów magisterskich specjalność GIFT na lotnisko w Rzeszowie, na którym stacjonują samoloty firmy MGGP AERO z Tarnowa.

Na wycieczce, będącej elementem zajęć terenowych, zapoznano się z wyposażeniem samolotów przystosowanych do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych i skanowania laserowego. (czerwiec 2011r.)

foto.jpg
Krakowski GIS-Day 2010 odbył się 17 listopada w AGH. Zgromadził ponad 1000 uczestników - dzieci, młodzież i studentów. Dokumentuje to relacja fotograficzna. gis2.jpg

Czerwiec 2010. Zdjęcia z wycieczki studentów IVr GIFT na lotnisko w Rzeszowie, na którym stacjonują samoloty firmy MGGP AERO z Tarnowa.

Na wycieczce, będącej elementem zajęć terenowych, zapoznano się z wyposażeniem samolotów przystosowanych do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych i skanowania laserowego.

aero.jpg
Zdjęcia z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego które odbyło się w Dobczycach k.Krakowa w dniach 11-13 października 2007r. dobczyce.JPG


Galeria Web Utilities

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r34 | r32 < r31 < r30 < r29 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r30 - 2012-04-16 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback