Teledetekcja i fotogrametria (2021 r)

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów:6

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Antoni Rzonca
Ćwiczenia / laboratoria:
  • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: [18] godzin
  • Ćwiczenia: [27] godzin

Harmonogram ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

*

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r33 < r32 < r31 < r30 < r29 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r33 - 2021-03-13 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback