Teledetekcja i fotogrametria (2017 r)

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów:6

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab inż. Regina Tokarczyk
Ćwiczenia / laboratoria:
  • dr inż. Antoni Rzonca
  • mgr. inż. Agnieszka Moskal
  • mgr inż. Judyta Książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: [18] godzin
  • Ćwiczenia: [27] godzin

Program wykładów

Harmonogram ćwiczeń

Kryterium oceniania studentów na zajęciach laboratoryjnych

Kryterium zaliczenia przedmiotu (w załączniku na stronie)

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r33 | r31 < r30 < r29 < r28 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r29 - 2017-06-10 - ReginaTokarczyk
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback