Teledetekcja i fotogrametria II-2014/15

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab.inż. Regina Tokarczyk
Laboratoria:
  • dr inż. Adam Boroń
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Cisło-Lesicka
  • mgr inż. Judyta Książek
  • mgr inż. Sylwia Gaj

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Laboratoria: 27 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

Program zajęć terenowych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc harmonogram.doc r1 manage 28.0 K 2013-04-11 - 09:27 ReginaTokarczyk  

This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestKrTIF2
Topic revision: r15 - 2014-09-17 - UlaCislo
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback