Program wykładów i ćwiczeń 2015/2016

Program wykładów z przedmiotu Fotogrametria i Lotniczy Skaning Laserowy

  • Podstawy przetwarzania obrazów cyfrowych: Operacje punktowe, kontekstowe i globalne. Segmentacja obrazu, matching, piramida obrazów, kompresja obrazów.
  • Zaawansowane produkty fotogrametrii lotniczej:Fotogrametryczne stacje robocze, etapy tworzenia map wektorowych i rastrowych. Ortofotomapa ze zdjęć satelitarnych. Rola cyfrowej ortofotomapy w Polsce, standardy ortofotomap, wymagania dotyczące zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.Automatyzacja pomiarów fotogrametrycznych: automatyczna aerotriangulacja, pozyskiwane danych do NMT.
  • Systemy pomiarowe w bliskim zasięgu: Kalibracja kamery bliskiego zasięgu. Układ kanoniczny kamer, geometria epipolarna.Metody optyczne w systemach pomiarowych: profile świetlne, metoda prążków Moire’a.
  • Lotniczy skaning laserowy: Skanery lotnicze. Georeferencja danych: GPS/IMU. Podstawowe działania na chmurze punktów: klasyfikacja chmury, łączenie chmur punktów. Integracja danych fotogrametrycznych i skaningu laserowego.
  • Inne techniki pomiaru danych do NMT: interferometria radarowa.

Program ćwiczeń projektowych

Projekt 1: Modelowanie budynku na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego i zdjęć naziemnych.

Kolokwium zaliczeniowe

Kryterium oceny z przedmiotu

Ocena z ćwiczeń jest średnią z dwu ocen cząstkowych: (O_proj + O_kol) / 2

O_proj - ocena z projektu jest równa ocenie z kartkówki z zakresu tematycznego projektu, ale zaliczenie projektu zawarunkowane jest oddaniem poprawnego sprawozdania. Sprawozdania są oddawane parami pracującymi wspólnie.

O_kol - ocena z kolokwium

Kartkówki są pisemnym krótkim sprawdzianem materiału z zakresu poszczególnych projektów wykonywanych na zajęciach.

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Termin oddania sprawozdań z tematu ustala prowadzący i jest dostosowany do terminów zjazdów. Zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj.

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach i wykładach. W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny końcowej powinna być wyższa lub równa 2,5.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 < r14 < r13 < r12 < r11 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r15 - 2018-10-02 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback