Integracja danych fotogrametrycznych i laserowych

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Urszula Marmol
Ćwiczenia projektowe:
  • Urszula Marmol

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 18 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

Program zajęć terenowych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc harmonogram.doc r1 manage 28.0 K 2013-04-11 - 09:27 ReginaTokarczyk  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 < r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r19 - 2018-10-02 - UrszulaMarmol
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback