Fotogrametria i Lotniczy Skaning Laserowy-2015/16

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab.inż. Regina Tokarczyk
ćwiczenia projektowe:

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 18 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

Program zajęć terenowych

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
ISorted ascending Attachment History Action Size Date Who Comment
Microsoft Word filedoc harmonogram.doc r1 manage 28.0 K 2013-04-11 - 09:27 ReginaTokarczyk  

This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestKrTIF2
Topic revision: r16 - 2015-09-24 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback