Systemy informacji przestrzennej

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: 3
Semestr studiów: VI

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Tomasz Pirowski
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Judyta Książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestRSSIP
Topic revision: r11 - 2017-03-05 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback