Program wykładów

• Wprowadzenie do SIP (historia, rozwój, podział na SIT/GIS)

• SIP a przestrzeń realna

• Dane w SIP (pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie)

• Dane w SIP (graficzna reprezentacja danych - model wektorowy i model rastrowy /gridowy/ )

• Analizy przestrzenne w modelu wektorowym i rastrowym

• Sposoby prezentacji informacji przestrzennej

• SIP jako narzędzie modelowania procesów zachodzących w środowisku

• SIP jako narzędzie wspomagania decyzji

• Analizy sieciowe

• Infrastruktura Danych Przestrzennych

Program ćwiczeń

1. Wprowadzenie do środowiska programu ArcMap(otwieranie i zapisywanie map, praca na warstwach, nawigacja w oknie mapy, praca z atrybutami obiektów, selekcja obiektów).

2. Opracowanie prostych map w ArcMap

3. Geoprzetwarzanie

4. Geoprzetwarzanie (cd.)

5. Integracja baz danych przestrzennych

6. Analizy przestrzenne na wektorowym modelu danych

7. Analizy przestrzenne na wektorowym modelu danych

8. Zadanie zaliczeniowe

9. Zadanie zaliczeniowe

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2015-03-29 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback