Systemy informacji o terenie I

Kierunek: G i K
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6
dotyczy roku akad. 2012/2013

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Judyta Książek
  • Mirosław Marciniak

Kontakt do studentów:
starosta-Tomasz Bogusławski
starościna-Magdalena Urbanek
mail grupowy

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 16 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT I Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących - przekierowanie na SIT I Kraków


This topic: Dydaktyka > WebHome > NiestRSSIT1
Topic revision: r12 - 2013-04-25 - JudytaKsiazek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback