-- KrystianPyka - 2010-02-16

Program ćwiczeń SIT I (18 lab):

  1. Wprowadzenie do QGIS (2)
  2. Edycja obiektu ze współrzędnych w QGIS (3)
  3. Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu i produktów pochodnych (4)
  4. Analiza topologii i poprawa błędów (3)
  5. Opracowanie bazy GESUT (2)
  6. Analizy przestrzenne (3)
  7. Kolokwium zaliczeniowe (1)
Projekty oceniane (Szczegóły w dziale Oceny):


Edit | Attach | Watch | Print version | History: r25 < r24 < r23 < r22 < r21 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r25 - 2018-04-20 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback