Systemy informacji o terenie - SIT I

Kierunek: Geodezja i Kartografia, Kraków
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6
dotyczy r. akad. 2019/2020

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (18)
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Urszula Marmol
  • Judyta Książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf GiK_Lato2012_3ROK.pdf r1 manage 41.7 K 2012-04-15 - 13:17 MariuszTwardowski Rozkład zajęć 2012
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r26 < r25 < r24 < r23 < r22 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r26 - 2020-03-24 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback