Mail misiekt [at] agh.edu.pl  
Phone +48 126173993  
Mobile  
Skype  

Mariusz Twardowski

Info:
Title: Ph.D.
Department: KGFiT¦
Organization: AGH
URL: https://fotogrametria.agh.edu.pl
Location: Kraków
Region:
Country: Poland
Watchlist Changes of Mariusz:
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of Mariusz:
Unrecognized action

Projekt Inżynierski rok 4 zaoczni: "Wektoryzacja i analiza przestrzenna bazy pól zagospodarowania terenu LPIS."

Ogólne warunki projektów

Warunki specyficzne do projektu:

Zakres prac: temat 1 wektoryzacja LPIS (200-300 pól) i temat 2 czę¶ć pierwsza - analiza przestrzenna pól zagospodarowania.

Sprawozdanie do opracowania: ok. 15 stron. Przebieg prac, powody tworzenia i zastosowanie LPIS, informacje nt. budowy LPIS ARiMR.

Wiedza z zakresu tworzenia i zastosowania LPIS.

Prace inzynierskie odbieram tak jak zaliczenia przez formularz zaliczeń SIT_II_PInz. Proszę w komentarzu zaznaczyc Kraków lub Nowy S±cz.

UserForm
First Name Mariusz
Last Name Twardowski
Titles Ph.D.
Email misiekt [at] agh.edu.pl
Telephone +48 126173993
Mobile

Skype ID

Department KGFiT¦
Organization AGH
URL https://fotogrametria.agh.edu.pl
Location Kraków
Region

Country Poland
Status Update

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf ANKIETA_SIT_Twardowski.pdf r2 r1 manage 79.0 K 2014-01-23 - 17:58 MariuszTwardowski  
PDFpdf Python_ArcGIS_lab1.pdf r1 manage 145.1 K 2015-10-22 - 12:10 MariuszTwardowski  
Unknown file formatcsv covid2020-03-26.csv r1 manage 0.8 K 2020-04-01 - 10:52 MariuszTwardowski  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r16 < r15 < r14 < r13 < r12 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r16 - 2020-04-22 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback