1. Wstęp do wolnego oprogramowania ILWIS

2. Zapytania do bazy danych - przez lokalizację i przez atrybuty

-> analiza przestrzenna: wyznaczanie stefy zalewowej

3. Operatory odległości (1) - mapy odległości, strefy buforowe

-> analiza przestrzenna: lokalizacja stancji (KP: proponuję inny przykład, bardziej srodowiskowy np. lokalizacja obiektów niebezpiecznych w poblizu rzeki)

4+5. Operatory odległości (2) - mapy tarcia i mapy kosztów, najkrótsza ścieżka

-> analiza przestrzenna: wyznaczanie izochron

-> analiza przestrzenna: lokalizacja przebiegu nowej trasy

6+7. Operatory sąsiedztwa - mapy pochodne z NMT: nachylenia, ekspozycje

-> analiza przestrzenna: lokalizacja terenu pod inwestycję


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennejIS > ProgramCwiczenWGSiP
Topic revision: r2 - 2010-02-24 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback