Systemy Informacji Przestrzennej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: II
Semestr studiów: 7 ♦ 2018/2019

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Elżbieta Pastucha
  • Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin ♦
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin ♦ C4, sala 214

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r25 < r24 < r23 < r22 < r21 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r25 - 2018-09-20 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback