Systemy Informacji Przestrzennej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: II
Semestr studiów: 4 ♦ 2012/2013

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Natalia Borowiec
  • Judyta Książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin ♦
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin ♦ ....., C4, sala 005

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r25 | r23 < r22 < r21 < r20 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r21 - 2013-02-27 - NataliaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback