Systemy Informacji Przestrzennej

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7 ♦ 2015/2016

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Judyta Książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin ♦
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin ♦ C4, sala 214

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennejIS
Topic revision: r22 - 2015-10-21 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback