Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych

Kierunek: Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka

Ćwiczenia, seminarium

  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć

  • Wykład -3, ćwiczenia -9, seminarium -2, razem 14 godzin

Program wykładów

Prezentacje Doktorantów

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > DoktorNIBN
Topic revision: r8 - 2016-10-19 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback