Program wykładów

Wolne oprogramowanie, licencja GNU
Rola wolnego oprogramowania w nauce
Przykłady wolnego oprogramowania
Wprowadzenie do R

Zajęcia składają się z trzech części:

  1. Spotkanie inicjalne - organizacja zajęć i wykład
  2. Samodzielne wykonanie zadanych lekcji 1-7
  3. Seminarium - prezentacja przez Doktorantów wybranej biblioteki R.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2009-12-01 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback