* WGGiIŽ * AGH *


tematy.jpg inz.jpg mag.jpg
Sekretariat
tel: 12 617 3826

Adres
Al.Mickiewicza 30, paw.C-4, 30-059 Krakˇw


Kierownik Katedry

Prof. dr hab. in┐. Beata Hejmanowska ♦ pok. 208a, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ galia@agh.edu.pl ♦ strona www


Profesorowie
Prof. dr hab. in┐. Krystian Pyka ♦ pok. 212, C-4 ♦ tel. 617-22-72 ♦ e-mail: krisfoto@agh.edu.plwykaz punlikacji
dr hab. in┐. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH ♦ pok. 210, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: tokarcz@agh.edu.pl ♦ strona www


Adiunkci

dr hab. in┐. S│awomir Mikrut ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85 ♦ e-mail: smikrut@agh.edu.pl ♦ strona www

dr hab. in┐. Urszula Marmol ♦ pok. 214a, C-4 ♦ tel. 617-23-02 ♦ e-mail: entice@agh.edu.pl

dr in┐. Natalia Borowiec ♦ pok. 214a, C-4 ♦ tel. 617-23-02 ♦ e-mail: nboro@agh.edu.pl
dr in┐. Wojciech Drzewiecki ♦ pok. 210, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: drzewiec@agh.edu.pl
dr in┐. Ewa G│owienka ♦ pok. 210, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: eglo@agh.edu.pl
dr in┐. Jakub Kolecki ♦ pok. 214a, C-4 ♦ tel. 617-23-02 ♦ e-mail: kolecki@agh.edu.pl ♦ strona www
dr in┐. El┐bieta Pastucha ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: epast@agh.edu.pl
dr in┐. Tomasz Pirowski ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: pirowski@agh.edu.pl
dr in┐. Antoni Rzonca ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-39-93 ♦ e-mail: arz@agh.edu.pl
dr in┐. Mariusz Twardowski ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: misiekt@agh.edu.pl
dr in┐. Andrzej Wrˇbel ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85 ♦ e-mail: awrobel@agh.edu.pl ♦ strona www
dr Robert Mazur - Samodzielny Zespˇ│ Biotechnologii Žrodowiskowej i Ekologii
dr Aleksandra Wagner - Samodzielny Zespˇ│ Biotechnologii Žrodowiskowej i Ekologii


Wspˇ│pracownicy

dr in┐. Monika Badurska ♦ e-mail: monika.badurska@gmail.com
dr in┐. Urszula Cis│o-Lesicka ♦ e-mail: cislo@agh.edu.pl
dr in┐. úukasz Kulesza ♦ e-mail: lukakule@gmail.com
dr in┐. Ma│gorzata S│ota ♦ e-mail: mslota@agh.edu.pl
mgr Barbara Patu│a - Samodzielny Zespˇ│ Biotechnologii Žrodowiskowej i Ekologii


Pozostali pracownicy
mgr Stefan Radziszewski ♦ pok. 208, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: radzisz@agh.edu.pl
mgr in┐. Agnieszka Žcis│owicz ♦ pok. 208, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: ascis@agh.edu.pl


Doktoranci
mgr in┐. Katarzyna Kraj ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: kbernat@agh.edu.pl
mgr in┐. Judyta Ksi▒┐ek ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: judytaksiazek@gmail.com
mgr in┐. Agnieszka Žcis│owicz ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: ascis@agh.edu.pl
mgr in┐. Katarzyna Gabor ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: kgabor@agh.edu.pl
mgr in┐. Sylwia Szlapi˝ska ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: sylwia.szlapinska@gmail.com
mgr in┐. Rados│aw Piskorski ♦ pok. 209, C-4 ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: radoslawpiskorski@gmail.com
mgr in┐. Agnieszka Stru ♦ pok. 209, C-4, ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: astrus93@gmail.com
mgr in┐. Kornelia Moskal ♦ pok. 209, C-4, ♦ tel. 617-38-26
mgr in┐. Magda Kido˝ ♦ pok. 209, C-4, ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: mkidon@agh.edu.pl
mgr in┐. Natalia Ochnik ♦ pok. 209, C-4, ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: natalia.ochnik@gmail.com
mgr in┐. Witold Niewiem ♦ pok. 209, C-4, ♦ tel. 617-38-26 ♦ e-mail: wniewiem@agh.edu.pl


Pracownicy emerytowani
Prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski - Samodzielny Zespˇ│ Biotechnologii Žrodowiskowej i Ekologii
Prof. dr hab. in┐. Jerzy Bernasik ♦ pok. 212, C-4 ♦ tel. 617-22-72 ♦ e-mail: gusta20@onet.pl
mgr in┐. Roman Bielec
mgr in┐. Marta Borowiec ♦ pok. 211, C-4 ♦ tel. 617-22-88 ♦ e-mail: martabor@agh.edu.pl
dr in┐. Ryszard Florek-Paszkowskirfp@interia.pl
Prof. dr hab. in┐. Jˇzef Jachimski ♦ pok. 208a, C-4 ♦ tel. 617-44-85 ♦ e-mail: jachimski.jozef@wp.pl
Prof. dr hab. in┐. Zbigniew Sitek ♦ pok. 212, C-4 ♦ tel. 617-22-72 ♦ e-mail: sitek@agh.edu.pl
dr in┐. Adam Boro˝ ♦ pok. 207, C-4 ♦ tel. 617-44-85, 617-38-26 ♦ e-mail: aboron@agh.edu.pl
Andrzej Kmieci˝ski ♦ pok. 208, C-4 ♦ tel. 617-39-93, 617-38-26 ♦ e-mail: akfotart@agh.edu.pl

dr hab.in┐. Stanis│aw Mularz, prof.AGH ♦ zmar│ 6.04.2009 ♦
dr in┐. W│adys│aw Mierzwa ♦ zmar│ 10.06.2011 ♦
Zygmunt Starek
♦ zmar│ 12.01.2015 ♦

Pracownicy Web Utilities

<form action='/bin/search/Pracownicy/'>

</form>
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r93 < r92 < r91 < r90 < r89 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r93 - 2020-03-12 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback