Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: III
Semestr studiów: piąty

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Beata Hejmanowska
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Wojciech Drzewiecki
  • Katarzyna Bernat
  • Judyta Książek

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennej
Topic revision: r11 - 2013-10-08 - KatarzynaBernat
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback