Program wykładów

  1. Mobile GIS
  2. Odbiorniki GPS-GIS, importowanie danych z GPS-GIS do Google Earth, Google Earth Pro
  3. Definicja i historia SIP. Modelowanie przestrzeni realnej, redukcja przestrzeni do postaci dwu i jednowymiarowej. Zależność pomiędzy światem realnym a SIP, sposób przedstawienia. Modele danych GIS: rastrowy, wektorowy; przykłady, porównanie. Model danych wektorowych: spaghetti, obiektowy, topologiczny.
  4. Gromadzenie danych w systemie; struktura, typy, formaty, rozmiar danych. Rastrowy model danych. Konwersje wektora na raster i odwrotnie.
  5. Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w systemie. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych
  6. Analizy wektorowe. Numeryczne modele powierzchni terenowej. Rodzaje analiz rastrowych. Reklasyfikacja i algebra map. Operatory odległości, operatory sąsiedztwa (analizy na DTM, mapy nachyleń, ekspozycji, symulowanie oświetlenia powierzchni terenu, wizualizacje 3D, generowanie map tarcia, kosztów, wybór najkrótszej drogi)
  7. Optymalizacja analiz GIS, wybór odpowiedniego modelu danych. Analizy wektorowo-rastrowe. Wykorzystanie narzędzi GIS w modelach wykorzystywanych w inżynierii środowiska,
  8. Prezentacje kartograficzne wyniku analizy przestrzennej. Infrastruktura informacji przestrzennej.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2014-10-17 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback