Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: III
Semestr studiów: piąty

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Wojciech Drzewiecki
  • Sławomir Mikrut
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • Wojciech Drzewiecki
  • Katarzyna Bernat
  • Sławomir Milrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Zasady zaliczenia

1. Sposób obliczenia oceny końcowej: wykonanie projektu (15%), kolokwia zaliczeniowe z ćwiczeń (45%), kolokwium z wykładów (40%), obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności, każda następna powinna zostać odrobiona lub będzie wymagała zaliczenia w formie uzgodnionej z prowadzącym ćwiczenia).

2. Skala ocen: a) 91 - 100% bardzo dobry (5.0), (skrót słowny: bdb); b) 81 - 90% plus dobry (4.5), (skrót słowny: +db); c) 71 - 80% dobry (4.0), (skrót słowny: db); d) 61 - 70% plus dostateczny (3.5), (skrót słowny: +dst); e) 50 - 60% dostateczny (3.0), (skrót słowny: dst)

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > SystemyInformacjiPrzestrzennej
Topic revision: r13 - 2015-05-14 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback