Zaawansowane zastosowania GIS II

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Prowadzący zajęcia

Wykłady: Wojciech Drzewiecki, Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski,

Laboratoria: Wojciech Drzewiecki, Beata Hejmanowska, Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań


This topic: Dydaktyka > WebHome > ZaawZastGIS2
Topic revision: r5 - 2013-12-20 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback