Po zrealizowaniu programu student powinien posiadać umiejętność wykonywania zaawansowanych analiz GIS. Powinien posiadać wiedzę na temat aktualnego stanu wiedzy z zakresu metodyki i zastosowań systemów GIS i być przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w tym zakresie. Powinien umieć zaproponować właściwie metody analiz danych przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji na poziome lokalnym i regionalnym w oparciu o obowiązujące przepisy.

Program wykładów

Zaawansowana metodyka przetwarzania danych GIS. Definiowanie warunków w analizach przestrzennych. Fuzzy logic i miękkie definiowanie kryteriów. Ocena wieloparametryczna. Analizy wariantowe, kompensowanie kryteriów, analiza ryzyka. Źródła błędów danych przestrzennych i ich wpływ na wynik analiz. Ryzyko podejmowania decyzji związane z jakością danych. Analizy statystyczne, interpolacje. Analizy sieciowe. Prezentacja wyników analiz, Web GIS. Wykorzystanie automatów komórkowych w analizach przestrzennych. Analizy wieloczasowe. Wpływ algorytmów obliczeniowych na wynik analiz. Modelowanie zjawisk i procesów przyrodniczych. Automatyzacja przetwarzania danych przestrzennych, wykorzystanie możliwości programistycznych aplikacji GIS. Przegląd projektów krajowych i zagranicznych pod kątem wykorzystywania analiz GIS. Systemy GIS w biznesie. Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem systemów GIS na poziomie lokalnym z wykorzystaniem danych katastralnych, uwzględniając obowiązujące przepisy. Projekt GIS’owski na poziomie regionalnym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Wykorzystanie narzędzi GIS dla wspomagania decyzji w zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną (telekomunikacja, elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja)

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

Treści kształcenia (zajęcia projektowe) 1.GIS jako narzędzie wspomagania decyzji na szczeblu lokalnym i regionalnym 2.Modelowanie zjawisk i procesów przyrodniczych. Oprogramowanie: Dostępne oprogramowanie GIS i CAD Treści kształcenia (zajęcia laboratoryjne) 1.Wielowariantowe analizy wieloparametryczne, miękkie modelowanie warunków analizy, kompensacja kryteriów, analiza ryzyka 2.Automatyzacja przetwarzania danych przestrzennych, wykorzystanie możliwości programistycznych aplikacji GIS 3.Badanie wpływu algorytmów obliczeniowych na wynik analizy przestrzennej 4.Ryzyko podejmowania decyzji związane z jakością danych 5.Analizy sieciowe 6.Analizy statystyczne, interpolacje danych środowiskowych 7.Prezentacja wyników, WebGIS Oprogramowanie: Dostępne oprogramowanie GIS i CAD

Bibliografia

Literatura podstawowa: 1.Eastman J. R., 2001 “Idrisi tutorial”, Giude2” http://gis.depaul.edu/geography/courses/243/idrisi32_tutorial.pdf 2.Alfred Stach, „Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji, 2006/2007”: http://www.geoinfo.amu.edu.pl/staff/astach/Wyklady_SDSS.htm 3.Hejmanowska B., “Wpływ jakości danych na ryzyko procesów decyzyjnych wspieranych analizami GIS ISSN 0867-6631 , Kraków 2005. 4.Advanced Applications of GIS in the Geosciences: http://dusk2.geo.orst.edu/buffgis 5.Advanced GIS Cartographic Solution: http://www.advancedgis.ca/ Literatura uzupełniająca: 6.Amir H Razavi, “ArcGIS Developer's Guide for Visual Basic Applications” 7.Geomedia Web Map programming: http://maps.intergraph.com/GWMDemo/Tutorial/ 8.http://grass.itc.it/ 9.http://www.itc.nl/ilwis/

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-01-17 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback