BADANIA STATUTOWE:

Badania statutowe realizowane w roku 2002 w ramach tematu „Cyfrowe systemy obrazowej rejestracji, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i o środowisku” pełny raport - < Download pobierz pdf>:

Podtematy:

1. Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków

2. Model Numeryczny i ortofotomapa

3. Fotogrametria w Społeczeństwie Informacyjnym XXI wieku

4. Teledetekcja inżynieryjna

Badania statutowe realizowane w roku 2001 w ramach tematu „Cyfrowe systemy obrazowej rejestracji, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i o środowisku” pełny raport - < Download pobierz pdf>:

Podtematy:

1. Fotogrametria i teledetekcja bliskiego zasięgu

- fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków

- fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów przemysłowych

- ocena i kalibracja kamer cyfrowych

2. Fotogrametria i Teledetekcja w Systemach Informacji o Terenie

3. Fotogrametria i Teledetekcja w Społeczeństwie Informacyjnym XXI wieku

Badania statutowe realizowane w roku 2000 w ramach tematu „Cyfrowe systemy obrazowej rejestracji, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i o środowisku” pełny raport - < Download pobierz pdf>:

Podtematy:

1. Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytków

2. Modele numeryczne i ortofotomapa

3. Fotogrametria w Społeczeństwie Informacyjnym XXI wieku.

Badania statutowe realizowane w roku 1999 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji” pełny raport - < Download pobierz pdf>:

Podtematy:

1. Inwentaryzacja zabytków sztuki z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej

2. Badanie przydatności aparatów cyfrowych do pomiarów fotogrametrycznych

3. Analiza kierunków rozwoju fotogrametrii i teledetekcji

4. Doskonalenie metod przetwarzania map i obrazów cyfrowych dla potrzeb analiz przestrzennych w Systemach Informacji Geograficznej (GIS).

5. Fotogrametria i teledetekcja w informatycznym społeczeństwie XXI wieku

Badania statutowe realizowane w roku 1998 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji”

1. Inwentaryzacja zabytków sztuki z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej,

2. Usuwanie efektu topografii z danych teledetekcyjnych dla potrzeb modelowania inercji termalnej gruntu

3. Prace geodezyjne przy “upiększaniu” chłodni

4. Kontrola i korekcja napięcia lin odciągowych

5. Doskonalenie metod przetwarzania map i obrazów cyfrowych dla potrzeb analiz przestrzennych w Systemach Informacji Geograficznej (GIS)

6. Analiza kierunków rozwoju fotogrametrii i teledetekcji

Badania statutowe realizowane w roku 1997 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji”

Podtematy:

1. Inwentaryzacja zabytków sztuki z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej

2. Opracowanie map lotnisk z wykorzystaniem fotogrametrii

Badania statutowe realizowane w roku 1996 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji” pełny raport - < Download pobierz pdf>:

Podtematy:

1. Doskonalenie metod określania parametrów warunkujących bezawaryjną eksploatację budowli i urządzeń przemysłowych

2. Wstępna analiza możliwości wykorzystania obrazów fotograficznych i cyfrowych do precyzyjnego wymiarowania wielkogabarytowych prefabrykowanych elementów

3. Analiza zakresu tematycznego informacji o rozwoju teorii i zastosowań fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS jaką można by było pozyskać kanałami Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji

4. Cyfrowy Termometr Matrycowy (CTM-1) do pomiaru temperatury powierzchni ośrodka gruntowego.

5. Integracja programu SCOP i wybranych systemów GIS

Badania statutowe realizowane w roku 1995 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji”

Podtematy:

1. Doskonalenie metod określania parametrów warunkujących bezawaryjną eksploatację budowli i urządzeń przemysłowych

2. Analityczno-cyfrowy interface dla stecometru

Badania statutowe realizowane w roku 1994 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji”

Podtematy:

1. Adaptacja systemów autografów analogowych do opracowania map wektorowych

Badania statutowe realizowane w roku 1993 w ramach tematu „Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji”

Podtematy:

1. Zarządzanie archiwum obrazów cyfrowych z wykorzystaniem komputera SUN

2. Konstrukcja i optymalizacja systemu operacyjnego autografu analitycznego

3. Jakościowa i ilościowa interpretacja komputerowa obrazów wielospektralnych rejestrowanych kamerą CCD

4. Doskonalenie metod określania parametrów warunkujących bezawaryjną eksploatację budowli i urządzeń przemysłowych

5. Satelitarne i lotnicze obrazy cyfrowe jako wsparcie Geograficznych Systemów Informacyjnych dla celów m.in. ochrony środowiska

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2012-05-15 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback