TWiki> Dydaktyka Web>DoktorSIP (revision 5)

Systemy Informacji Przestrzennej

Kierunek: G i K lub IŚ
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Beata Hejmanowska lub Krystian Pyka
  • ...

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Beata Hejmanowska
  • ...

Wymiar zajęć 10 godz

  • Wykład: [XX] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [XX] godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r5 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback