Systemy informacji o terenie II

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Mariusz Twardowski

Egzamin 6 luty 2011 godz. 8.30 s. 301

przykłądowe pytania - od 29.01.2011 na tej stronie - materiały dla studentów

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 18 godzin ćw. projektowych

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów - przekierowanie na SIT II -Kraków

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 | r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r6 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback