Teledetekcja i fotogrametria II

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: 4
Semestr studiów:7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab. inż. Regina Tokarczyk

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Marmol

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 18 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 24 godziny

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf TiFII_wykl.pdf r1 manage 22.9 K 2010-09-28 - 07:37 ReginaTokarczyk  
PDFpdf harm_cw_TiFIINS.pdf r1 manage 41.2 K 2010-09-29 - 10:05 ReginaTokarczyk  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 < r10 < r9 < r8 < r7 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r8 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback