Teledetekcja i fotogrametria I

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Prowadzący zajęcia

Wykłady: dr inż. Andrzej Wróbel

Ćwiczenia / Laboratoria:

zajęcia projektowe - dr inż. Andrzej Wróbel

zajęcia laboratoryjne - mgr inż. Agnieszka Moskal, mgr inż. Elzbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Laboratoria: 9 godzin
  • Zajęcia projektowe: 9 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r16 < r15 < r14 < r13 < r12 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r13 - 2013-06-28 - AndrzejWrobel
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback