-- BadurskaMonika - 2013-11-09

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z 3 ocen cząstkowych: (O_proj1 + O_proj2 + O_kol) / 3
O_proj(1...n) - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

TERMINY NADSYŁANIA OPRACOWANYCH PROJEKTÓW:

  • Projekt 1 (T1_LPIS) - 04.11.2012
  • Projekt 2 (Analizy przestrzenne) - 9.12.2013
  • Projekt 3 (Numeryczny Model Terenu) - 6.01.2014
  • Projekt 4 (WMS, WFS) - 6.01.2014

Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. W przypadku braku obecności na zajęciach wymagane jest samodzielne wykonanie projektu i oddanie sprawozdania. W celu uzyskania numeru zestawu prosze się skontaktować z prowadzącym.

W przypadku problemów z przesyłaniem tematów za pomocą strony należy je nadsyłać drogą mailową na adres

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej z ćwiczen powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

UWAGA:

Jeżeli ktoś jeszcze przeoczył warunki zaliczenia:<a target="_top" href="http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt">http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt</a>

Wykaz ocen - 2013/2014

Zwroty:

Temat1

Monika Rachwał - brak wszystkich plików shp

Kozikowski Mariusz, Chałupnik Łukasz - uszkodzony RAR

Łukasz Zając, Dawid Sienkiewicz, Fuchs Agata, Bulicz Martyna - liczne błędy topologiczne dla wartswy pól zagospodarowania

Temat 2

Wojciechowska Agata - w dalszym ciągu brak wyników (zrzurów) pozostałych analiz w sprawozdaniu

Kamil Głowacki - tylko analizy PZ, brak pozostałych analiz

Stachowicz Tomasz - brak wszystkich wymaganych analiz

Temat 3

Nazwisko Imię Gr. lab. Temat 1 Tem. 2 Tem. 3 Tem. 4 Kolo
kwium
Ocena Data Wykł.
obecn.
SIT
I
SIT
II
egza
min
Ocena
końc.
Data
Badura Marcin 1 4.5 5.0 4,5 zal 4,0 4,5              
Bednarska Beata 1 5,0 5.0 5,0 zal 3,5 4,5              
Bulicz Martyna 1 3,0 zal 4,0 zal 3,5 3,5              
Cembala Wojciech 1 3.0 zal 3,5 zal 4,5 4,0              
Chałupnik Łukasz 1 3,0 zal 3,5 zal 4,5 4,0              
Fuchs Agata 1 4,0 5.0 4,5 zal 5,0 5,0              
Głowacki Kamil 1 4,0 zal 3,5 zal 4,0 4,0              
Guzek Weronika 1 4,0 4,0 3,5 zal 5,0 4,0              
Iwaniczko Agniszka 1 4,5 5.0 5,0 zal 5,0 5,0              
Kozioł Michał 1 4,0 + 3,0 zal 5,0 4,0              
Kryczka Katarzyna 1 4.0 + 3.0 zal 3,0 3.5              
Kubień Monika 1 3.5 zal 4,0 zal 3,5 3,5              
Maciończyk Małgorzata 1 3,0 + 3,0 zal 3,0 3,0              
Mandziuk Sylwia 1 4,5 5,0 5,0 zal 3,5 4.5              
Mucha Dorota 1 3,0 zal 3.0 zal 4,0 3.5              
Nowak Dominik 1 4,5 zal. 4,0 zal 5,0 4,5              
Osiewicz Justyna 1 4,5 5,0 4,0 zal 4,0 4,5              
Palutek Przemysław 1 3,0 zal 3.0 zal 3,5 3.0              
Pokorny Patrycja 1 4,5 5,0 5,0 zal 3,5 4,5              
Słowik Łukasz 1 4.5 zal. 4,0 zal 5,0 4.5              
Stachowicz Tomasz 1 3,0 zal 3,5 zal 3,0 3,0              
Stawowczyk Agnieszka 1 4,5 4,5 4,0 zal 3,5 4.0 14.04.2014            
Wojciechowska Agnieszka 1 4.0 zal 4,0 zal 5,0 4,5              
Wojdas (Rachwał) Monika 1 4,0 5,0 4,5 zal 4,5 4,5              
Niemiec Sabina 1 3,0 zal 3,0 zal zal 3,0              
Kłaczek Janusz 2 4.0 zal 3,5 zal 4,0 4,0              
Kozikowski Mariusz 2 3,0 4,0 3,0 zal 5,0 4.0              
Mokrzański Michał 2 3,0 + 3,0 zal 5,0 3,5              
Mrożek Mariola 2 3,0 zal 3,5 zal 3,5 3,5              
Nikiel Szymon 2 3.0 zal 3.0 zal zal 3.0              
Pokrywka Robert 2 5,0 5,0 4,0 zal 5,0 5,0              
Polonius Łukasz 2 4.5 5,0 4,0 + 5,0 5,0              
Sienkiewicz Dawid 2 3,0 + 4,0 zal 5,0 4,0              
Skotarek Adam 2 4,5 zal 3,0 zal 3,0 3,5              
Sopala Sebastian 2 4.0 + 3,0 zal 5,0 4,0              
Strzopa Sebastian 2 5,0 5,0 4,5 zal 4,5 5,0              
Sypuła Wojciech 2 3.5 lub poprawa topologii zal 3,0 zal 3,0 3,0              
Szalony Adrian 2 3,0 zal 3,0 zal zal 3,0              
Szary Szymon 2 4,5 5,0 3,0 zal 4,0 4,5              
Szczygieł Anna 2 3.0 zal 3,5 zal zal 3.0              
Ściegienny Rafał 2 4.0 zal. 4,5 zal 3,0 4,0              
Śmiszek Tomasz 2 3.0 zal 4,0 zal 3,0 3.0              
Tyc Jacek 2 3,0 zal 4,0 zal 3,0 3.5              
Wziętek Aleksandra 2 4,5 zal. (+) 3,5 zal. (+) 3,0 4,0              
Zając Łukasz 2 zal zal. 3,5 zal 3,5 3,5              

<nop>

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 | r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r15 - 2014-04-23 - BadurskaMonika
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback