Podstawy ArcGIS Dla Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: x
Semestr studiów: x
fakultet

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Wojciech Drzewiecki
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: x godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne x godz.

Program wykładów

Program ćwiczeń laboratoryjnych

Kryterium oceny przedmiotu

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2014-10-04 - TWikiAdminUser
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback