Seminarium Dyplomowe

Kierunek: G i K
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3 - rok akad. 2015/16

Prowadzący zajęcia

  • Krystian Pyka
  • Beata Hejmanowska

Wymiar zajęć

  • 30 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r5 - 2016-02-23 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback