Standardy geoinformacyjne

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I (przedmiot jeszcze nie jest uruchomiony)
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • krystian Pyka

Ćwiczenia:

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2011-04-03 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback