Teledetekcja środowiska I

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski, dr inż. Monika Badurska (UWAGA! 23.05 o godz. 18.30 odbędzie się pierwszy wykład o obrazach SAR, proszę przyjść do Katedry - nie znamy jeszcze sali)
Laboratoria:
  • dr inż. Tomasz Pirowski
Wymiar zajęć
  • Wykład: 15 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2012-05-22 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback