Cyfrowe przetwarzanie obrazu - aspekty praktyczne

Kierunek: Geodezja i Kartografia - studia niestacjonarne, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: 9 godzin
  • Projekt: 18 godzin
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2013-02-18 - TWikiAdminUser
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback