Proszę wpisywać propozycje w odpowiednich rubrykach tabelek, kratki z "X" oznaczają stałe zajęcia na danej sali
sala 214
godziny poniedz. wtorek środa czwartek piątek
8-9     x    
9-10     x    
10-11   X x    
11-12   X x    
12-13   X x    
13-14   X x (do 17.06)    
14-15     x (do 17.06)    
15-16     letni 2015 BH    
16-17     do 16:30 letni 2015    
17-18     X (do 17.06)    
18-19     X    
19-20     X    
sala 508
godziny poniedz. wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
8-9   X X   X    
9-10   X X   X    
10-11   X 03.02.2016 (UM) 25.06.2015 AW 13.02 (WD)    
11-12   X 03.02.2016 (UM) 25.06.2015 AW      
12-13   X 03.02.2016 (UM)        
13-14   X X        
14-15 X X X        
15-16 X X X X      
16-17 X X X X      
17-18              
18-19              
19-20              
sala 005
godziny poniedz. wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
8-9       X JKs      
9-10     X NB X JKs      
10-11     X NB X JKs      
11-12              
12-13              
13-14   X NB          
14-15   X NB          
15-16   X NB          
16-17   X NB          
17-18              
18-19              
19-20              
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r53 < r52 < r51 < r50 < r49 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r52 - 2016-01-20 - UrszulaMarmol
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback