BADANIA NAUKOWE:

Sprawozdanie z dorobku badawczego ZFIIT w latach 2003-2005 < Download pobierz pdf>

Sprawozdanie z działalności naukowej ZFIIT w latach 1999-2001 < Download pobierz pdf>

Zestawienie projektów opisanych w sprawozdaniu (finansowane przez KBN: nr 1-6; badania statutowe: nr 7-8; badania własne: nr 9-15; inne: nr 16)

1. Wyznaczanie obszarów nadmiernie uwilgotnionych na wybranym terenie dotkniętym powodzią w 1997 roku na podstawie zdjęć satelitarnych (Delimitation of the overmuch moisture areas within selected terrain flooded in 1997 on the base of satellite imageries)

2. Automatyzacja fotogrametrycznego badania naprężeń lin odciągowych na drodze analizy obrazów cyfrowych (Automatisation of photogrammertic determination of stay rope tension by means od digital image analysis)

3. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Stalowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez samorządową administrację zespoloną (Application of Land Information System in Stalowa Wola region in aspekt of different administaration departments using)

4. Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych (Thermal characteristic of the salt done formation)

5. Ocena przydatności metod integracji zobrazowań teledetekcyjnych pozyskiwanych różnymi sensorami dla potrzeb automatycznej detekcji elementów struktury aglomeracji miejsko-przemysłowych (Evaluation of the meging methods of images recorded with different spatial resolution for automatic detection of the urban-industral objects).

6. Wpływ skanowania i kompresji wg. standardu JPEG na wykrywanie obiektów liniowych i punktowych na obrazach cyfrowych

7. Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Methods and Instruments of Photogrammetric, Remote Sensing and Geoinformation Systems for Acquisition Processing and Rendering Information about Terrain and Environment)

8. Cyfrowe systemy obrazowej rejestracji, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Digital systems of the image registration, image processing and web publishing of the spatial and environmental information)

9. Teledetekcyjny monitoring skarp kopalń odkrywkowych (Slopes Remote Sensing Monitoring of Open-Cast Mine)

10. Udostępnianie baz danych GIS w systemach sieciowych (Sharing of GIS data in Intra-Internet)

11. Doskonalenie metod teledetekcyjnego monitoringu środowiska (Improvement of remote sensing environment monitoring)

12. Fotogrametryczny system bliskiego zasięgu wykorzystujący cyfrowe aparaty fotograficzne (Photogrammetrie close-range system using digital cameras)

13. Koncepcja i założenia modelu danych systemu informacji przestrzennej integrującego dane katastralne, kartograficzne, teledetekcyjne, statystyczne, społeczno-gospodarcze (Idea and backgrounds of data model in spatial information system integrating cadastral, cartographical remote sensing, statistical and socio-economical data)

14. Analityczne i obrazowe techniki w geoinformatyce (Analytical and imaging techchnology in geomatics)

15. Badanie właściwości spektralnych obiektów za pomocą wysokorozdzielczego spektrometru pracującego w podczerwieni termalnej (Research of the spectral characteristic of the objects using high resolution spectrometer working in thermal infrared).

16. Opracowanie założeń budowy Krajowego Systemu Identyfikacji Działek Rolnych /LPIS/ jako elementu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli /IACS/ (Elaboration of assumptions for building up of National Land Parcel Identification System /LPIS/ as an element of Integrated Administration and Control System /IACS/)

Sprawozdanie z działalności naukowej ZFIIT w latach 1998-2000 <Download pobierz pdf>

Zestawienie projektów opisanych w sprawozdaniu (finansowane przez KBN: nr 1-4; badania statutowe: nr 5-6; badania własne: nr 7-11; inne: nr 12-16)

1. Dokumentowanie zabytków w ramach systemu informacji o terenie z wykorzystaniem kamer niemetrycznych i fotogrametrii cyfrowej (Historic monuments recording in the frames of land information systems utilizing non-metric cameras and digital photogrammetry)

2. Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Digital Atlas of Cracow Province as on element of Malopolski Land Information System)

3. Wyznaczanie obszarów nadmiernie uwilgotnionych na wybranym terenie dotkniętym powodzią w 1997 roku na podstawie zdjęć satelitarnych (Delimitation of the overmuch moisture areas within selected terrain flooded in 1997 on the base of satellite imageries)

4. Automatyzacja fotogrametrycznego badania naprężeń lin odciągowych na drodze analizy obrazów cyfrowych

5. Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Methods and Instruments of Photogrammetric, Remote Sensing and Geoinformation Systems for Acquisition Processing and Rendering Information about Terrain and Environment)

6. Cyfrowe systemy obrazowej rejestracji, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Digital systems of the image registration, image processing and web publishing of the spatial and environmental information)

7. Teledetekcyjny monitoring skarp kopalń odkrywkowych (Slopes Remote Sensing Monitoring of Open-Cast Mine)

8. Udostępnianie baz danych GIS w systemach sieciowych (Sharing of GIS data in Intra-Internet)

9. Doskonalenie metod teledetekcyjnego monitoringu środowiska (Improvement of remote sensing environment monitoring)

10. Fotogrametryczny system bliskiego zasięgu wykorzystujący cyfrowe aparaty fotograficzne (Photogrammetrie close-range system using digital cameras)

11. Koncepcja i założenia modelu danych systemu informacji przestrzennej integrującego dane katastralne, kartograficzne, teledetekcyjne, statystyczne, społeczno-gospodarcze (Idea and backgrounds of data model in spatial information system integrating cadastral, cartographical remote sensing, statistical and socio-economical data)

12. Wykonanie pomiarów fotogrametrycznych chłodni kominowych nr 1-6 Elektrowni Bełchatów (Photogrammetric measurement performance of cooling tower No 1-6 Belchatow electric power station)

13. Cyfrowe metody przetwarzania zobrazowań dla potrzeb ochrony zabytków sztuki malarskiej (Processing of Digital Images for the Needs of Historic Wall paintings Recording)

14. Fotogrametryczne badanie deformacji 80-cio metrowej kopalnianej wieży wyciągowej na KWK „Sośnica” (Photogrammetric investigation of deformation 80-metric mining tower in KWK „Sosnica”)

15. Badanie geometrii masztu wiertniczego SKY TOP Brewster N-75 (Investigation of geometry of boring tower SKY TOP Brewster N-75)

16. Badania zdolności eksploatacyjnej urządzenia wyciągowego WW-800 w Mogilnie (Research of exploatation possibilities of mining instrument WWW-800 in Mogilno)

Sprawozdanie z działalności naukowej ZFIIT w latach 1996-1998 < Download pobierz pdf>

Zestawienie projektów opisanych w sprawozdaniu (finansowane przez KBN: nr 1-4; badania statutowe: nr 5; badania własne: nr 6-9; inne: nr 10-13)

1. Badania wilgotności gruntów z wykorzystaniem zobrazowań teledetekcyjnych i modelu inercji termalnej (The ground Soil Moisture Study with the use of Remotely Sensed Images and the Thermal Inertia Model)

2. Dokumentowanie zabytków w ramach systemu informacji terenowej z wykorzystaniem kamer niemetrycznych i fotogrametrii cyfrowej (Historic monuments recording in the frames of land information systems utilizing non-metric cameras and digital photogrammetry)

3. Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Digital Atlas of Cracow Province as on element of Malopolski Land Information System)

4. Wyznaczanie obszarów nadmiernie uwilgotnionych na wybranym terenie dotkniętym powodzią w 1997 roku na podstawie zdjęć satelitarnych (Delimitation of the overmuch moisture areas within selected terrain flooded in 1997 on the base of satellite imageries)

5. Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Methods and Instruments of Photogrammetric, Remote Sensing and Geoinformation Systems for Acquisition Processing and Rendering Information about Terrain and Environment)

6. Analiza wiarygodności metrycznej dokumentacji wypadków drogowych z wykorzystaniem zdjęć amatorskich (Analysis of metric reliability of documentation of the road accidents using non-professional pictures)

7. Teledetekcyjny monitoring skarp kopalń odkrywkowych (Slopes Remote Sensing Monitoring of Open-Cast Mine)

8. Ortofotomapa cyfrowa jako mapa podkładowa z wykorzystaniem do aktualizacji, planowania i GSDW /Geoinformacyjnego Systemu Wspomagania Decyzji/ (Digital Orthophoto as a base for actualisation, planning and GSWD)

9. Optymalizacja pomiaru fotogrametrycznego obiektów architektonicznych z wykorzystaniem VSD /Video Stereo Digitizera/ (Optimalisation of photogrammetric measruement of architectural objects with VSD)

10. Wykonanie pomiarów fotogrametrycznych chłodni kominowych nr 1-6 Elektrowni Bełchatów (Photogrammetric measurement performance of cooling tower No 1-6 Belchatow electric power station)

11. Cyfrowe metody przetwarzania zobrazowań dla potrzeb ochrony zabytków sztuki malarskiej (Processing of Digital Images for the Needs of Historic Wall paintings Recording)

12. Fotogrametryczne badanie deformacji 80-cio metrowej kopalnianej wieży wyciągowej na KWK „Sośnica” (Photogrammetric investigation of deformation 80-metric mining tower in KWK „Sosnica”)

13. Badanie geometrii masztu wierniczego SKY TOP Brewster N-75 (Investigation of geometry of boring tower SKY TOP Brewster N-75)

Sprawozdanie z dziaÂłalnoÂści naukowej ZFIIT w latach 1995-1997 <Download pobierz pdf>

Zestawienie projektów opisanych w sprawozdaniu (finansowane przez KBN: nr 1-3; badania statutowe: nr 4; badania własne: nr 5-9; inne: nr 10-11)

1. Badania wilgotności gruntów z wykorzystaniem zobrazowań teledetekcyjnych i modelu inercji termalnej (The ground Soil Moisture Study with the use of Remotely Sensed Images and the Thermal Inertia Model)

2. Dokumentowanie zabytków w ramach systemu informacji terenowej z wykorzystaniem kamer niemetrycznych i fotogrametrii cyfrowej (Historic monuments recording in the frames of land information systems utilizing non-metric cameras and digital photogrammetry)

3. Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Digital Atlas of Cracow Province as on element of Malopolski Land Information System)

4. Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Methods and Instruments of Photogrammetric, Remote Sensing and Geoinformation Systems for Acquisition Processing and Rendering Information about Terrain and Environment)

5. Analiza wiarygodności metrycznej dokumentacji wypadków drogowych z wykorzystaniem zdjęć amatorskich (Analysis of metric reliability of documentation of the road accidents using non-professional pictures)

6. Teledetekcyjny monitoring skarp kopalń odkrywkowych (Slopes Remote Sensing Monitoring of Open-Cast Mine)

7. Porównanie przydatności systemów zarządzania bazami danych dBase 5.0 i FoxPro 2.6 do wstępnego przetworzenia wyników pomiarów fotogrametrycznych dla potrzeb systemów Numerycznego Modelu Terenu (Usability comparison of the data base management systems /dBase 5.0 and FoxPro 2.6/ for preprocessinf of the results of the measurements for Digital Terrain Model Generation)

8. Ortofotomapa cyfrowa jako mapa podkładowa z wykorzystaniem do aktualizacji, planowania i GSDW /Geoinformacyjnego Systemu Wspomagania Decyzji/ (Digital Orthophoto as a base for actualisation, planning and GSWD)

9. Optymalizacja pomiaru fotogrametrycznego obiektów architektonicznych z wykorzystaniem VSD /Video Stereo Digitizera/ (Optimalisation of photogrammetric measruement of architectural objects with VSD)

10. Wykonanie pomiarów fotogrametrycznych chłodni kominowych nr 1-6 Elektrowni Bełchatów (Photogrammetric measurement performance of cooling tower No 1-6 Belchatow electric power station)

11. Cyfrowe metody przetwarzania zobrazowań dla potrzeb ochrony zabytków sztuki malarskiej (Processing of Digital Images for the Needs of Historic Wall paintings Recording)

Sprawozdanie z działalności naukowej ZFIIT w latach 1994-1996 <Download pobierz pdf>

Zestawienie projektów opisanych w sprawozdaniu (finansowane przez KBN: nr 1-5; badania statutowe: nr 6; badania własne: nr 7-12; inne: nr 13-18)

1. Monitoring środowiska z wykorzystaniem geograficznych systemów informacyjnych dla terenów o szczególnym zagrożeniu ekologicznym /na przykładzie woj. krakowskiego/ (Application of Geographic Information Systems for Environment Monitoring of a Region under heavy ecological hazard /Cracow Region as an Example/)

2. Organizacyjne i techniczne aspekty tworzenia i prowadzenia wektorowo-półtonalnej mapy numerycznej jako podsystemu SIT (Organizational and Technical Aspects of Production and Management of a Vector Half-tone Digital Map as LIS subsystem)

3. Badania wilgotności gruntów z wykorzystaniem zobrazowań teledetekcyjnych i modelu inercji termalnej (The ground Soil Moisture Study with the use of Remotely Sensed Images and the Thermal Interia Model)

4. Dokumentowanie zabytków w ramach systemu informacji terenowej z wykorzystaniem kamer niemetrycznych i fotogrametrii cyfrowej (Historic monuments recording in the frames of land information systems utilizing non-metric cameras and digital photogrammetry)

5. Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Digital Atlas of Cracow Province as on element of Malopolski Land Information System)

6. Metody i przyrządy fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i geoinformatycznych systemów pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o terenie i środowisku (Methods and Instruments of Photogrammetric, Remote Sensing and Geoinformation Systems for Acquisition Processing and Rendering Information about Terrain and Environment)

7. Analiza porównawcza systemów teledetekcyjnych ERDAS i GRASS (Comparative analysis of remote sensing systems: ERDASD and GRASS)

8. Analiza wiarygodności metrycznej dokumentacji wypadków drogowych z wykorzystaniem zdjęć amatorskich (Analysis of metric reliability of documentation of the road accidents using non-professional pictures)

9. Teledetekcyjny monitoring skarp kopalń odkrywkowych (Slopes Remote Sensing Monitoring of Open-Cast Mine)

10. Porównanie przydatności systemów zarządzania bazami danych dBase 5.0 i FoxPro 2.6 do wstępnego przetworzenia wyników pomiarów fotogrametrycznych dla potrzeb systemów Numerycznego Modelu Terenu (Usability comparison of the data base management systems /dBase 5.0 and FoxPro 2.6/ for preprocessinf of the results of the measurements for Digital Terrain Model Generation)

11. Ortofotomapa cyfrowa jako mapa podkładowa z wykorzystaniem do aktualizacji, planowania i GSDW /Geoinformacyjnego Systemu Wspomagania Decyzji/ (Digital Orthophoto as a base for actualisation, planning and GSWD)

12. Optymalizacja pomiaru fotogrametrycznego obiektów architektonicznych z wykorzystaniem VSD /Video Stereo Digitizera/ (Optimalisation of photogrammetric measruement of architectural objects with VSD)

13. Studialne opracowanie nakładek wysokościowych dla 4 arkuszy mapy zasadniczej miasta Skała, na podstawie rzędnych wysokościowych otrzymanych przy wykonaniu modernizacji mapy zasadniczej (Study of Elevation Layers Production for 4 sheets base map of Skala town based on Points Heights measured during Base Map Modernization)

14. Fotogrametryczne badanie odkształceń dźwigarów kablobetonowych w hali rozdzielni wnętrzowej 110 kV w Elektorwni Jaworzno II (Photogrammetric Investigation of Deformations of Cable-concrete Cranes)

15. Wykonanie pomiarów fotogrametrycznych chłodni kominowych nr 1-6 Elektrowni Bełchatów (Photogrammetric measurement performance of cooling tower No 1-6 Belchatow electric power station)

16. Badanie geometrii wieży WB-53 aktualnie eksploatowanej na wiertni Żegocina 1 (Investigations of geometrical shape of tower WB-53 being exploited on Zegocina 1 oil well)

17. Ocena stanu technicznego i zdolności eksploatacyjnej masztu urządzenia wiertniczego N-12-2 (Assesment of Technical Condition and Ability to use of a drilling device N-12-2)

18. Cyfrowe metody przetwarzania zobrazowań dla potrzeb ochrony zabytków architektury (Processing of Digital Images for the Needs of Historic Monuments Recording)

Topic revision: r1 - 2012-05-15 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback