Kierownik:

prof.dr hab.inż Jerzy Bernasik

Główni wykonawcy:

dr inż. Sławomir Mikrut

Okres realizacji: 2007-2009

Cele ogólne badań:

Opracowanie technologii automatyzującej pomiary odchyleń wysmukłych budowli od kształtu projektowego (pionowość, prostoliniowość, etc.).

Numer projektu MN i SW: N526 032 32/3385

Najważniejsze uzyskane wyniki:

System pomiarowy umożliwiający zautomatyzowaną analizę obrazów cyfrowych w czasie rzeczywistym

Najważniejsze publikacje:

Bernasik J., Mikrut S. (2007): Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 17, str.33-42.
Bernasik J., Mikrut S. (2008):Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 18, str. 11-20

Topic revision: r1 - 2009-11-26 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback