Kierownik:

dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH

Główni wykonawcy:

mgr inż. Natalia Borowiec, dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH

Okres realizacji: 2007-2010

Cele ogólne badań:

1. Opracowanie algorytmu dla poszczególnych etapów proponowanej metody wykrywania krawędzi dachów budynków oraz modelowania kształtu dachów.
2. Weryfikacja skuteczności poszczególnych etapów proponowanej metody modelowania na wybranych polach testowych oraz niezbędne modyfikacje algorytmu.
3. Określenie przydatności opracowanej metody w zastosowaniach praktycznych.

Numer projektu MN i SW: N N526 136534

Najważniejsze publikacje:

1. Borowiec N.: ‘ Building extraction from ALS data based on regular and irregular tessellations ’, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXVII, Part B6b, Pekin 2008.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2009-11-27 - NataliaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback