Kierownik:

dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH

Główni wykonawcy:

mgr inż. Urszula Cisło-Lesicka, dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH

Okres realizacji: 2009-2011

Cele ogólne badań:

1. Opracowanie modelu konceptualnego TBD w postaci 3D wraz z określeniem zasad i form odwzorowywania obiektów na trzech poziomach szczegółowości.
2. Przygotowanie wariantowych opracowań TBD 3D wraz z analizą przydatności zastosowanych metod pozyskania danych dla wybranych obszarów testowych.
3. Stworzenie strony internetowej i przeprowadzenie testów biblioteki 3D, różnych form i szczegółowości przedstawiania budynków i obiektów 3D oraz możliwości wykorzystania ortofotomapy.
4. Konwersja do standardu Geography Markup Language 3 (GML3) dla opracowanych obszarów testowych.

Numer projektu MN i SW: N N526 192537

Najważniejsze publikacje:
Topic revision: r1 - 2009-11-26 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback