Kierownik:

dr. inż. Wojciech Drzewiecki

Główni wykonawcy:

dr hab. inż. Stanisław Mularz, prof. AGH; dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH

Okres realizacji: 2007-2010

Cele ogólne badań:

1. Prześledzenie zmian struktury i wybranych funkcji krajobrazu w obszarze zlewni Prądnika i Dłubni na przestrzeni lat 1964-2008.
2. Uzyskanie przestrzennego obrazu zachodzących zmian oraz identyfikacja ich głównych przyczyn.
3. Sformułowanie wniosków praktycznych mogących znaleźć zastosowanie w planowaniu krajobrazu.

Numer projektu MN i SW: N526 029 32/2621

Najważniejsze publikacje:

1. Drzewiecki W., Wróbel A., 2007: Ocena wiarygodności fotointerpretacji powierzchni nieprzepuszczalnych na wysokorozdzielczych obrazach satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 171-178.
2. Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T., 2007: Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu. Roczniki Geomatyki, Tom V, z.8, 67-78.
3. Drzewiecki W., 2008: Monitoring zmian pokrycia i użytkowania terenu na podstawie wieloczasowych obrazów teledetekcyjnych. Roczniki Geomatyki, Tom VI, z.3, 131-142.
4. Hejmanowska B., Drzewiecki W., Wróbel A., 2008: ISO5725-2 standard application to verification of orthophoto-based impervious surface area and imperviousness factor determination. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B4, 1329-1334.

Topic revision: r1 - 2009-11-26 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback