Granty KBN realizowane w Zakładzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (do roku 2006)


Ocena efektywności wykorzystania sieci neuronowych w procesach automatycznej korelacji obrazów zdjęć lotniczych, 2004-2007

Projekt naukowy KBN nr 4 T12E 001 27 (nr AGH 18.25.150.743)

Realizacja: 2004- 2007

Kierownik projektu: dr inż. Sławomir Mikrut

Krótka charakterystyka pracy:

brak informacji

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

A.Czechowicz, P.Gryboś, J.Jachimski, S.Mikrut, Z.Mikrut, P.Pawlik, R.Tadeusiewicz.: Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych. Wydawnictwa AGH. Kraków 2010. s.155.

Wpływ kompresji na dokładność określania użytków na podstawie obrazów wielospektralnych, 2004-2006

Projekt naukowy KBN nr 4 T12E 026 26 (nr AGH 18.25.150.702)

Realizacja: 2004- 2006

Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Krótka charakterystyka pracy:

Celem badnań było sprawdzenie, jaki jest wpływ kompresji stratnej na dokładność określania granic użytków z wykorzystaniem wielospektralnych obrazów lotniczych i satelitarnych. Badania dotyczyły takich zagadnień jak wykrywanie granic, zarówno metodami wizualnymi jak i automatycznymi, a także wpływu kompresji na klasyfikację użytków. Obrazy testowe użyte do badań stanowiły dwie sceny satelity Quick Bird, obejmujące tereny rolne w Polsce środkowej i południowej, a także wielospektralne zdjęcie lotnicze w skali 1:8000, wykonane kamerą MSK 4.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Jachimski J., Mikrut S., Pyka K., 2004: The Influence of Multispectral Image Compression On Linear And Point Feature Extraction, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. vol.XXXV, part B3, Istanbul, Turcja 2004; (pobierz pdf)

Pyka K., Jachimski J., Borowiec N., Marmol U., Wróbel A.: Impact of jpeg compression on Trustworthiness of Multispectral Images used for identification of Agricultural Boundaries. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy 42, p.61-77, 2006 pobierz pdf

Borowiec M., Borowiec N., Wróbel A.: Influence of compression on results of Farmland Classification in Multispectral Satellite Images. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy 42, p.79-96, 2006 pobierz pdf

Mikrut S.: The influence of jpeg compression on the Automatic Extraction of Cropland Boundaries with subpixel accuracy using Multispectral Images. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch. Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission. Geodesy 42, p.97-111, 2006 (pobierz pdf)

Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w zastosowaniu do fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, 2004-2006

Projekt naukowy KBN 4T12E05227

Realizacja: 03.11.2004 - 03.11.2006

Kierownik projektu: dr inż. Regina Tokarczyk

Pozostali autorzy: Władysław Mierzwa, Adam Boroń, Sławomir Mikrut, Michał Huppert; Osoby współpracujące: Daniel Starnowski

Słowa kluczowe: obraz cyfrowy, fotogrametria bliskiego zasięgu, matching

Krótka charakterystyka pracy:

W Zakładzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie powstał system bliskiego zasięgu wykorzystujący kamery cyfrowe, napisany w języku C ++ i działający w środowisku Windows, pozwalający na pozycjonowanie w trójwymiarowej przestrzeni. Zastosowano go do badania położenia punktów ciała ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej oraz w kolejnictwie – do pomiarów skrajni kolejowej.

Badania w ramach obiektu dotyczą zagadnień zmierzających do automatyzacji pomiaru na obrazach cyfrowych, czego efektem będzie oprogramowanie implementowane do systemu przeznaczonego do pozycjonowania ciała w zastosowaniu dla rehabilitacji leczniczej.

Planowane jest opracowanie odpowiednich metod przetwarzania obrazów: znalezienie optymalnych operatorów dla filtrów wyostrzających, krawędziujących, poprawiających nasycenie barw, opracowanie algorytmów wyszukiwania i pomiaru z subpikselową dokładnością znaczników (sygnałów) punktów fotogrametrycznych, przebadanie wpływu kształtu i barwy tych znaczników na ekonomikę i dokładność pomiaru.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Tokarczyk R.: Fotogrametria cyfrowa w zastosowaniach medycznych do pomiaru ciała ludzkiego - przegląd i tendencje rozwojowe systemów pomiarowych, Geodezija, Kartografija i Aerofotoznimannia, Mizbidomczij Naukowo-Technicznij Zbornik, Wipusk 66, 2005; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Ciach-Żelazko A.: Korekcja obrazów cyfrowych dla optymalizacji ich automatycznego pomiaru, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, Białobrzegi - Warszawa 2004; (pobierz pdf)

Pirowski T., Tokarczyk R.: Badanie przestrzeni barwnej cyfrowego aparatu fotograficznego na przykładzie Minolty Dynax 5D. Geodezja, Półrocznik AGH, tom 12, Zeszyt 2/1 , 2006

Tokarczyk R., Huppert M.: Automatyczna detekcja i pomiar markerów w fotogrametrycznym systemie trójwymiarowego pozycjonowania ciała dla celów rehabilitacji leczniczej, Zeszyty naukowe AGH, półrocznik „Geodezja”, T.12, z.2, cz.1, Kraków 2006;

Tokarczyk R.: Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie fotogrametrycznym do badania wad postawy. Praca zbiorowa pod redakcją Reginy Tokarczyk, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2007.

Tokarczyk R., Mazur T.: Fotogrametria, zasady działania i zastosowanie w rehabilitacji. Rehabilitacja Medyczna, Tom 10, Zeszyt 4, 2006

Mierzwa W.: Wykrywanie sygnalizowanych punktów na obrazach cyfrowych z wykorzystaniem analiz typu GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Koprowski R., Tokarczyk R., Wróbel Z.: Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; (pobierz pdf)

Koprowski R., Wróbel Z.: Własności wybranych typów sieci neuronowych wykorzystywanych do detekcji położenia oczu pacjenta. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 16, Stare Jabłonki 2006; pobierz pdf

Wykorzystanie naziemnych pomiarów spektrometrycznych do kalibracji hiperspektralnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych na przykładzie rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, 2003 – 2004

Projekt naukowy KBN 9T12E005-25

Realizacja: 2003- 2004

Kierownik projektu: dr inż. Beata Hejmanowska

Pozostali autorzy: Stanisław Mularz, Tadeusz Gołda, Ewa Głowienka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Słowa kluczowe: zobrazowania hiperspektralne, teledetekcja, monitoring obszarów pogórniczych

Krótka charakterystyka pracy:

Celem niniejszego projektu KBN była analiza danych hiperspektralnych pozyskanych w ramach projektu UE HPRI-CT-1999-00075: „Hysens – DAIS/ROSIS Imaging Spectrometrs at DLR”, podprojekt: HS2002-PL4, „Airborne spectrometry for abandoned mine site classification and environmental monitoring at the Machów sulphur mine district in Poland”

Główny nacisk został położony na integrację naziemnych danych spektrometrycznych i zobrazowań teledetekcyjnych. Szczególnie cenna była możliwość analizy danych w szerokim zakresie fale elektromagnetycznych: od przedziału widzialnego do podczerwieni termalnej. W trakcie badań analizowano wyniki polowych i laboratoryjnych pomiarów spektrometrycznych w kontekście wyboru długości fal, potencjalnie odpowiednich dla detekcji zanieczyszczenia gruntów siarką. Analizę zobrazowań hiperspektralnych przeprowadzono za pomocą oprogramowania ENVI i PCI.

Analiza zobrazowań hiperspektralnych w zakresie fal widzialnych wykazała niemożność wydzielenia gruntów zanieczyszczonych siarką za pomocą technik przetwarzania danych hierspektralnych w oparciu o pomiary spektrometryczne. Wynika to prawdopodobnie z jednorodnego przebiegu krzywych spektralnych piasku, siarki i ogólnie gruntów zanieczyszczonych siarką.

Zakres fal termalnych wydaje się bardzo obiecujący z powodu występujących pików, zarówno w krzywej dla piasku jak i dla siarki. Jednakże w tym przypadku z kolei występuje znaczne uśrednienie odpowiedzi spektralnej w przypadku testowanego skanera DAIS i w związku z tym zawodzą algorytmy dające dobre efekty w zakresie fal widzialnych i bliskiej podczerwieni. W związku z tym zaistniała potrzeba zaproponowania własnego sposobu przetworzenia, opartego o precyzyjnie wybrany kanał spektralny, w którym jest możliwość analizy zmiany głębokości piku od krzemionki dla gruntów w różnym stopniu zdegradowanych poprzez zanieczyszczenie siarką.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Hejmanowska B.: An example of multi/hyperspectral data processing on the basis of the test site in sulphur mining area - Machów/Jeziorko - Przykład przetwarzania danych multi/hyperspektralnych na podstawie obszaru testowego w kopalni siarki – Machów/Jeziórko (ang), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 40, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 2003;

Hejmanowska B., Głowienka E.: Hyperspectral remote sensing – a new tool in soil degradation monitoring, Interdisciplinary International Journal “Agribusiness landscape and environment management”, Udine, Włochy 2003; (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Głowienka E.: Wstępne wyniki pomiarów spektrometrycznych i klasyfikacji obrazów hiperspektralnych rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, Geoinformatica Polonica, nr 6, Kraków 2004; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Raport końcowy z projektu pt. Wykorzystanie naziemnych pomiarów spektrometrycznych do kalibracji hiperspektralnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych na przykładzie rekultywowanego obszaru, Kraków 2004 (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Głowienka E., Fischer C.: Detection of soil contamination by sulphur using field and airborne hyperspectral data, (wystąpienie referatowe), 4th Workshop on Imaging Spectroscopy, Warszawa 2005 (prezentacja - pobierz pdf)

Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Stalowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez samorządową administrację zespoloną. KBN 10T120012000C - grant celowy, 2001-2002

Projekt celowy KBN nr 10T12001200C/5075

Realizacja: 01.04.2001-31.12.2002

Wykonawca: Powiat Stalowowolski

Realizator: Beata Hejmanowska (koordynator), Władysław Mierzwa, Krystian Pyka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Słowa kluczowe: Kataster, GIS, ortofotomapa, teledetekcja, administarcja publiczna

Krótka charakterystyka pracy:

W ramach prac badawczych przeanalizowano istniejące oprogramowanie SIP pod kątem możliwości jego wykorzystania dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez samorządową administrację zespoloną. W Starostwie zostały przeprowadzone spotkania seminaryjno-robocze z udziałem wszystkich zainteresowanych przedstawicieli wydziałów Starostwa Stalowowolskiego oraz spotkania robocze w węższym gronie z udziałem pracowników PODGiK i władz Starostwa. Przedmiotem spotkań była prezentacja aktualnych możliwości systemów informacji przestrzennej, dyskusja indywidualnych potrzeb wydziałów oraz przegląd, pozyskanie i analiza istniejących w PODGiK danych ewidencyjnych. Zorganizowano stanowisko komputerowe do gromadzenia, zarządzania i udostępniania sieciowego danych ewidencyjnych. Opracowano technologię pozyskania danych do systemu i część danych została wprowadzona do systemu. Działki ewidencyjne wybranego obrębu zostały zamienione z postaci analogowej (zestawienia współrzędnych graniczników granic ewidencyjnych) do postaci cyfrowej, po czym zaimportowano je do systemu i poddano procedurze wyjaśniającej różnego rodzaju niezgodności. W systemie zintegrowano zeskanowane i skalibrowane, w ramach finansowania ze środków własnych Starostwa, mapy ewidencyjne. System został zasilony także wybranymi elementami z zakresu ochrony środowiska.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Hejmanowska B., Winiarczyk A., Głowienka E.: Systemy informacji przestrzennej w powiecie stawowowolskim w aspekcie możliwości jego wykorzystania przez administrację zespoloną, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 12, Białobrzegi - Warszawa 2002; (pobierz pdf)

Automatyzacja fotogrametrycznego badania naprężeń lin odciągowych na drodze analizy obrazów cyfrowych, 2000-2001

Projekt naukowy KBN nr 9T12E01418.

Realizacja: 01.01.2000- 31.12.2001

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Bernasik

Pozostali autorzy: Władysław Mierzwa, Adam Boroń, Regina Tokarczyk, Sławomir Mikrut, Janusz Cieślar, Leszek Kolondra

Słowa kluczowe: fotogrametria cyfrowa

Krótka charakterystyka pracy:

Opracowano metodykę określania naprężeń lin odciągowych w czasie prawie rzeczywistym (określanie naprężenia badanej liny trwa 3-5 minut). Stworzony system bliskiego zasięgu umożliwia - na stanowisku terenowym - wykonanie rejestracji badanego obiektu, pełne opracowanie danych pomiarowych i uzyskanie końcowego wyniku analizy. Podstawowymi komponentami systemu są: kamera cyfrowa o wysokiej rozdzielczości, opracowane oprogramowanie systemu, komputer klasy note-book. Opracowane oprogramowanie realizuje następujące zadania: przetworzenie obrazu na postać najdogodniejszą do automatycznego pomiaru, pomiar punktów dostosowania niezbędnych do transformacji współrzędnych obrazu cyfrowego do układu terenowego, automatyczny pomiar punktów obrazu liny z dokładnością podpikselową, obliczenie współczynników transformacji rzutowej, lub DLT, przeliczenie współrzędnych punktów z układu liny na układ terenowy, aproksymację punktów liny krzywą łańcuchową, obliczenie siły naciągu liny, oraz parametrów pozwalających na oszacowanie dokładności uzyskanych wyników. Działanie systemu sprawdzono na wybranym obiekcie testowym. Wyniki porównano z uzyskanymi przy zastosowaniu innych metod. Uzyskano zadowalające zgodności wyników. W świetle przeprowadzonych badań uważamy, że powinno się rozważyć następujący problem: celem pomiaru jest na ogół określenie takich wielkości korekcyjnych, których wprowadzenie przywróci (lub nada) stan normatywny urządzenia - nie tylko normatywne naprężenia lin, ale również pionowość masztu. Wszystkie informacje powinny być uzyskane - co umożliwia opracowany system pomiarowy - w tym samym czasie. Rozwiązanie takiego zagadnienia - które zamierzamy podjąć w niedługim czasie przy udziale specjalistów z dziedziny budownictwa - pozwoli nam dopiero uznać, że metoda nadaje się do wdrożenia.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Tokarczyk R., Boroń A.: Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Cieślar J.: Automatyzacja śledzenia linii na obrazach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Mierzwa W., Mikrut S.: Automatyczna identyfikacja elementów liniowych na obrazach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji; vol. 10, Kraków - Kalwaria Zebrzydowska 2000; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Mierzwa W.: Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych, w: Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 11, Kraków - Osieczany 2001; (pobierz pdf)

Bernasik J., Kolondra L.: Analiza porównawcza pośrednich metod określania naprężenia lin odciągowych, Geodezja – rocznik AGH, str. 313-322, Kraków 2002; (pobierz pdf)

Wyznaczenie obszarów nadmiernie uwilgotnionych na wybranym terenie dotkniętym powodzią w 1997 roku na podstawie zdjęć satelitarnych, 1998 – 2000.

Projekt badawczy-rozwojowy KBN nr 9T 12E 03015

Realizacja: 01.06.1998- 31.05.2000

Kierownik projektu: dr hab. inż. Stanisław Mularz

Pozostali autorzy: Andrzej Ciołkosz, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, maria Gruszczyńska, Beata Hejmanowska, Krystian Pyka

Osoby współpracujące: Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Słowa kluczowe: powódź, teledetekcja satelitarna, teren popowodziowy, wilgotność gruntu

Krótka charakterystyka pracy:

W oparciu o analizę satelitarnych zdjęć radarowych ERS-2.SAR.PRI oraz symultaniczne badania polowe (pomiary in situ wilgotności gleb oraz wskaźnika LAI) opracowano sposób oceny wilgotności gleb obszarów rolniczych. Statystycznie okreslono zależność pomiędzy różnicą wartości współczynnika wstecznego rozpraszania (sigma), obliczoną z wieloczasowych zdjęć radarowych wykonanych w cyklu dwuletnim a wilgotnością gleby pod różnymi uprawami. Uzyskany model posłużył do wygenerowania map ilustrujących obszary nadmiernie uwilgotnione w czasie powodzi w 1997 roku. Integracja wieloczasowych zdjęć radarowych i danych systemu LANOSAT TM dostarczyła również wielu komplementarnych informacji o powierzchni glebowo-roslinnej, w tym także długookresowych zmian wilgotności.

Dzięki badaniom możliwe jest opracowanie sekwencji map cyfrowych obrazujących zmiany warunków gruntowo-wodnych w okresie od 1996-1999 roku, czyli przed powodzią, w trakcie powodzi i po powodzi. Mapy tego rodzaju, obejmujące obszar (100 x 100 km) środkowego dorzecza rzeki Odry mogą być wykorzystane dla oceny skutków powodzi w 1997 roku rejonów o rolniczym użytkowaniu terenu.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Mularz S., Dąbrowska-Zielińska K.: Using Radar Satellite Images ERS-2.SAR for Soil Moisture Mapping over the Flooded Areas, w: 28-th International Symposium on Remote Sensing of Environment, RPA, Cape Town 2000; (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Mularz S.: Integration of multitemporal ERS 2 SAR and LANDSAT TM data for soil moisture assessment, w ISPRS 2000: Geoinformation for all : XIXth congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Amsterdam 2000; (pobierz pdf)

Dokumentowanie zabytków w ramach systemu informacji terenowej z wykorzystaniem kamer niemetrycznych i fotogrametrii cyfrowej, 1996-1998.

Projekt naukowy KBN nr 9T12E03208

Realizacja: - 31.08.1998

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Pozostali autorzy: Adam Boroń, Władysław Mierzwa, Regina Tokarczyk, Janusz Zieliński, Marta Borowiec

Krótka charakterystyka pracy:

W ramach niniejszego tematu badawczego przetestowano możliwości jakie dla inwentaryzacji zabytków stwarza metoda fotogrametrii cyfrowej i zaprojektowano działania zmierzające do optymalnego wykorzystania możliwości nowych technologii w praktyce. Szczególną rolę w prowadzonych pracach badawczych odegrał Video Stereo Digitizer (VSD), cyfrowy autograf opracowany w Zakładzie Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH. Dzięki posiadaniu programu VSD w wersji źródłowej, możliwe było wprowadzenie szeregu zmian, przystosowujących do prac związanych z inwentaryzacją zabytków system zaprojektowany pierwotnie w sposób typowy dla tego rodzaju przyrządów, czyli przystosowany do opracowania map na podstawie zdjęć lotniczych.

System VSD został przetestowany na szeregu obiektów z bardzo dobrym rezultatem. Wykonano opracowania krawędzi bryły budowli, opracowania wątku muru, opracowania płaskich i reliefowych detali architektonicznych, opracowania rzeźb i opracowania malowideł płaskich. Z dobrym rezultatem wykonywano tez pomiary określające kształt powierzchni niepłaskich dla potrzeb przetwarzania różniczkowego.

W wyniku przeprowadzonych badań można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że fotogrametria cyfrowa jest bardzo przydatna w pracach inwentaryzacyjnych, nawet prowadzonych przez nie-fotogrametrów. System VSD jest łatwo dostępnym i w pełni przydatnym narzędziem do wykonywania prac inwentaryzacyjnych z wykorzystaniem metod fotogrametrycznych. (rozszerzony opis - pobierz pdf)

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Mierzwa W., Tokarczyk R.: Photogrammetric Set for Architectonic Evaluation on Video Stereo Dogitizer, XVIII Kongres ISPRS, International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Wiedeń, 1996;

Jachimski J., Zieliński J.: Digital Stereoplotter for Historic Monuments Recording, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B5. Wiedeń 1996; (pobierz pdf)

Jachimski J.: Fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów zabytkowych, Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Pozyskiwnanie informacji przestrzennych na podstawie zobrazowań, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.7, Kraków 1997; (pobierz pdf)

Mierzwa W., Tokarczyk R.: Wyrównanie sieci cyfrowych zdjęć naziemnych dla zastosowań inżynierskich i architektonicznych, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Jachimski j., Zieliński J.: VSD w inwentaryzacji zabytków, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Jachimski J., Mierzwa W.: Representation of Historical Frescos Using Digital Photogrammetry, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing , vol.XXXI, part 5C1B, Goeteborg, Szwecja, 1998;

Jachimski J., Mierzwa W.: Metodyka sporządzania cyfrowego fotoplanu rozwiniecia sklepienia na przykładzie malowideł biblioteki opactwa Cystersów w Lubiążu, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum: Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Borowiec M., Tokarczyk R.: Komputerowa prezentacja wyników inwentaryzacji architektonicznej, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum „Obrazy cyfrowe w fotogrametrii , teledetekcji oraz GIS”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Boroń A., Wróbel A.: Opracowanie fotoplanu malowidła ze sklepienia Kościoła O.O. Pijarów w Krakowie z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej, Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum „Obrazy cyfrowe w fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; pobierz pdf

Boroń A., Jachimski J.: Inwentaryzacja kaplicy świetokrzyskiej na Wawelu z wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Boroń A.: Przydatność aparatu cyfrowego Minolta RD 175 w fotogrametrycznych opracowaniach cyfrowych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.8, Kraków 1998; (pobierz pdf)

Tokarczyk R., Boroń A.: Ocena dokładności rekonstrukcji obiektu z wykorzystaniem aparatu cyfrowego KODAK DC 260, Geodezja, t. 5, z.1, Kraków 1999; (pobierz pdf)

Cieślar J.: Opracowanie fotoplanu malowideł fasety Klasztoru Cystersów w Lubiążu na podstawie kolorowych zdjęć niemetrycznych, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja t. 5, Kraków 1999; (pobierz pdf)

Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej – grant celowy, 1995-1998.

Projekt celowy KBN nr 994 1994 C/2163

Realizacja: 1995-1998

Wykonawca: Wojewoda Krakowski

Realizator: Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH (koordynator: Krystian Pyka)

Krótka charakterystyka pracy:

Celem pracy było dostarczenie władzom i instytucjom publicznym, w tym administracji rządowej i samorządowej, komputerowego atlasu woj. krakowskiego w postaci zintegrowanej, przestrzennej bazy danych. Obejmie ona podstawowe elementy środowiska przyrodniczego oraz sfery życia społeczno - ekonomicznego województwa krakowskiego. Umożliwi zarówno wizualizację konkretnych zjawisk jak też ich analizę, modelowanie zjawisk pochodnych oraz wspomaganie decyzji.

Prace badawczo-rozwojowe zaowocowały metodyką integracji danych pochodzących z różnych źródeł. Za szczególnie cenne należy uznać wykorzystanie obrazów satelitarnych do aktualizacji treści ekstrahowanej z map topograficznych. Przydatność fotomap uwydatniła się zwłaszcza w aspekcie aktualizacji zabudowy i weryfikacji wydzieleń na mapie roślinności.

Efektem prac badawczo-wdrożeniowych jest przetestowanie kompletnej technologii budowy hybrydowego systemu GIS z zastosowaniem specjalistycznych modułów MGE Intergraph. Udowodniona została przydatność tego oprogramowania do tworzenia GIS regionalnego w warunkach polskich bez potrzeby opracowywania specjalnych aplikacji ukierunkowanych na problemy nie przewidziane w zakresie funkcjonalnym MGE. Nie ozancza to, że system nie posiada braków czy uciążliwości. Z pewnością korzystnym dopełnieniem MGE jest program GeoMedia dojrzewający do roli uniwersalnego narzędzia dla końcowych użytkowników.

Podsumowując można stwierdzić, iż wykonane prace badawczo-rozwojowe jak również wdrożeniowe, stwarzają możliwości wprowadzenia do praktyki urzędu nowoczesnego narzędzia usprawniającego procesy podejmowania decyzji. (rozszerzony opis - pobierz pdf)

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Pyka K.: Integracja danych - wyzwanie dla WODGK?, IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa 1999;

Bujakowski K., Mierzwa W., Pyka K., Trafas K.: Komputerowy atlas Województwa Krakowskiego (KAWK) - stan aktualny i przyszłość, Materiały VIII Konferencji Naukowo-Technicznej: Systemy Informacji Przestrzennej, tom 2, Warszawa 1998;

Badanie wilgotności gruntów z wykorzystaniem zobrazowań teledetekcyjnych i modelu inercji termalnej. Projekt KBN Nr 9 S605 019 06. 1994-1996.

Projekt naukowy KBN

Realizacja: 1994 - 1996

Kierownik projektu: mgr inż. Beata Hejmanowska

Pozostali autorzy: Stanisław Mularz, Zbigniew Sitek

Słowa kluczowe: teledetekcja, gleba, wilgotność, inercja termalna, model cyfrowy wysokościowy

Krótka charakterystyka pracy:

Badania prowadzone w ramach projektu badawczego dotyczą wykorzystania modelu inercji termalnej (IT) dla określania wilgotności gruntów. Numeryczne modelowanie IT polega na odpowiednim przetworzeniu zobrazowania wykonanego w paśmie widzialnym i podczerwieni termalnej po wcześniejszym wprowadzeniu danych geograficznych i atmosferycznych dla rejonu pomiaru.

W ramach prac badawczych prowadzonych w roku 1995 zaplanowano i wykonano dwupoziomowy eksperyment pomiarowy, w ramach którego przeprowadzono symultaniczne zobrazowania lotnicze i serie pomiarów naziemnych. Zdalne pomiary z pułapu lotniczego obejmowały dwukrotną w ciągu doby (o godzinie 2 po południu i 6 rano) rejestrację w termalnym przedziale spektralnym dla wygenerownania obrazu maksymalnych dobowych różnic temperatur. W trakcie dziennej rejestracji termalnej wykonano również rejestrację w kanale panchromatycznym. Równolegle prowadzony był naziemny pomiar temperatur gruntu i pobierane były próby dla określenia jego wilgotności.

Eksperyment został poszerzony o naziemne zobrazowania termalne. Badano między innymi zależności poziomu zarejestrowanej zdalnie temperatury od geometrii: kierunek oświetlenia - kierunek rejestracji. Naziemne pomiary termowizyjne wykazują zdecydowaną zależność zarejestrowanej temperatury od położenia kamery w stosunku do położenia Słońca. (rozszerzony opis - pobierz pdf)

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Hejmanowska B., Mularz S.: Thermal Inertia Modelling for Soil Moisture Assessment Based on Remotely Sensed Data, XVIII Kongres ISPRS. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol.XXXI, Part B7, Wiedeń 1996;

Hejmanowska B., Mularz S., Sroka R., Stencel M.: Pomiary temperatury kinetycznej powierzchni gruntu przy użyciu cyfrowego termometru matrycowego, Materiały XXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, Częstochowa 1996;

Hejmanowska B.: Removal of topographical effect from remote sensing data for thermal inertia modelling, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing , Comm.VI, Stuttgart, 7-10. Sept., Germany 1998;

Monitoring środowiska z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych dla terenów o szczególnym zagrożeniu ekologicznym (na przykładzie Województwa Krakowskiego), 1992-1994.

Projekt naukowy KBN nr 995199202

Realizacja: 02.05.1992- 31.12.1994

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Sitek

Pozostali autorzy: Krystian Pyka, Stanisław Mulary, Władysław Mierzwa, Andrzej Wróbel, Beata Hejmanowska, M. Borowiec, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek

Słowa kluczowe: Geograficzny System Informacyjny, monitoring środowiska, zagrożenie ekologiczne

Krótka charakterystyka pracy:

Bazując na amerykańskim pakiecie programów Geograficznego Systemu Informacyjnego IDRISI, zbudowano zręby systemu monitorowania środowiska. Dla obszaru o powierzchni 40x40 km, w którego centrum jest Kraków zgromadzono różnego rodzaju informacje dotyczące topografii, użytkowania terenu, danych gleboznawczych, geologicznych, hydrogeologicznych, demograficznych, o skażeniach atmosfery, gleb, wód i inne. Zbudowano bazy danych, których zasoby umożliwiają generowanie różnego rodzaju mao, takich m.in. jak użytkowanie terenu, degradacji gleb skażonych metalami ciężkimi, zagrożenia erozyjnego i inne. Opracowano metodykę generowania Cyfrowego (wysokościowego) Modelu Terenu i jego pochodnych oraz szeregu innych map dla potrzeb monitoringu środowiska.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Sitek Z. (red): Wybrane prace z projektu KBN Nr. 9 9519 92 02 p.t.” Monitoring środowiska z wykorzystaniem Geograficznych Systemów Informacyjnych dla terenów o szczególnym zagrożeniu ekologicznym (na przykładzie Województwa Krakowskiego), praca zbiorowa – 8 artykułów ze wstępem i przedmową, Kraków 1994; (pobierz pdf)

Organizacyjne i techniczne aspekty tworzenia i prowadzenia wektorowo-półtonalnej mapy numerycznej jako podsystemu SIT, 1992-1994.

Projekt naukowy KBN

Realizacja: 15.05.1992- 31.12.1994

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Jachimski

Pozostali autorzy: Janusz Zieliński, Adam Boroń, Krystian Pyka, Wojciech Trocha

Słowa kluczowe: stereofotogrametria cyfrowa, autograf analityczny, autograf cyfrowy, stacja fotogrametryczna, informacja terenowa SIT, Video Stereo Digitizer

Krótka charakterystyka pracy:

Opracowano system Video Stereo Digitizera, przystosowany do łącznej komputerowej stereoskopowej prezentacji (na ekranie monitora) map wektorowych i półtonalnych obrazów rastrowych. System przystosowany jest również do wykonywania pomiarów na obrazach cyfrowych i do korygowania mapy numerycznej (uzupełnienia lub usuwanie wybranych elementów). System działa w ten sposób, że na dwóch połówkach ekranu wizualizowane są obrazy stereoskopowe oraz obraz mapy z odpowiadającym zdjęciom rzucie środkowym, operator obserwuje ekran przez stereoskop zwierciadlany i dokonuje pomiarów z wykorzystaniem pary kursorów ekranowych sterowanych "myszą". System VSD jest samodzielnym analitycznym autografem cyfrowym, ale nadaje się do wykorzystania jako inteligentna końcówka SIT.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Zieliński J.: Przygotowanie obrazów barwnych dla VSD, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Jachimski J., Boroń A., Zieliński J.: Video Stereo Digitizer i wstępna ocena dokładności pomiaru wielkoskalowych zdjęć lotniczych, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 1, Kraków 1994;

Zieliński J.: Konstrukcja wewnętrzna programu VSD (ang.), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

Pyka K.: VSD as a Tool for Source Data Acquisition for Eleboration of a Digital Terrain Model Using SCOP Program - VSD jako narzędzie do pozyskiwania danych źródłowych dla opracowania Numerycznego Modelu Terenu przy pomocy programu SCOP (ang.), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

Jachimski J.: Video Stereo Digitizer – mała cyfrowa stereofotogrametryczna stacja robocza dla potrzeb SIT i innych zastosowań (ang.) / Video Stereo Digitizer - a small digital Stereophotogrammetric Working Station for the needs of SIT and other Application/, Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995; (pobierz pdf)

Jachimski J., Boroń A., Miratyński A.: Prototypy urządzeń mechanicznych dla Video Stereo Digitizera (ang.) / Prototypes of mechanical equipment for the Video Stereo Digitizer/, Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 38, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 1995;

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2012-05-22 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback