INNE PROJEKTY:

Inwentaryzacja składowisk odpadów i byłych terenów przemysłowych w województwie małopolskim z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych, projekt finansowany przez duński fundusz ochrony środowiska i WFOŚIGW w Krakowie, 2001-2004
Wspólnie z zespołem Prof. dr hab. Aleksandry Bujakiewicz z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, wdrożenie projektu pilotażowego, dotyczącego kształcenia młodzieży w zakresie geoinformatyki obrazowej (gimnazja w Krakowie i Warszawie).

Program finansowany częściowo z badań statutowych WGGIIŚ nr. 11.11.150.459, częściowo z funduszy Fundacji Kościuszkowskiej, Amerykańskie Centrum na rzecz Kultury Polskiej, z funduszu zapewnionego przez Fundację Alfreda Jurzykowskiego.

Realizacja: 2000-2003

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Maciejewska M., Mierzwa W., Jachimski J.: Natural ability of teenagers for perception of aerial and satellite images content - Naturalna zdolność percepcji treści zdjęć lotniczych i satelitarnych u dzieci i młodzieży (ang), Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Geodezja 40, Geodesy, Photogrammetry and Monitoring of Environment, Kraków 2003;

Jachimski J.: Popularyzacja zastosowań zdjęć lotniczych w procesie edukacji szkolnej (propozycja projektu pilotażowego), Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 9., str.11-15, Olsztyn 1999;

Jachimski J., Mierzwa W.: Możliwości rozpowszechniania metod fotogrametrycznych, teledetekcyjnych i GIS poprzez szkolenie młodzieży, Zeszyty Naukowe AGH, Geodezja, 2001 (pobierz pdf)

Zaborski W.: Program pilotażowy mający na celu popularyzację fotogrametrii i teledetekcji wśród młodzieży gimnazjalnej, sprawozdanie z prowadzonych zajęć w gimnazjum, 2003 (pobierz pdf)

Topic revision: r1 - 2012-05-18 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback