Kierownik:

dr hab. inż. Stanisław Mularz, prof. AGH (do marca 2009), dr inż. Tomasz Pirowski (od marca 2009)

Główni wykonawcy:

dr inż. Wojciech Drzewiecki, dr inż. Tomasz Pirowski

Okres realizacji: 2006-2010

Cele ogólne badań:

1. Określenie wpływu zmian sposobu użytkowania na terenie zlewni karpackich zbiorników retencyjnych na wielkości ładunków osadu transportowanego przez wody zasilające zbiornik.
2. Symulacja ewentualnych zachodzących w przyszłości zmian sposobu użytkowania na wielkość ładunku zawiesin wprowadzanych do zbiornika.

Numer projektu MN i SW: N520 021 31/2970

Najważniejsze publikacje:

1. Mularz S., Drzewiecki W., 2007: Ocena zagrożenia gleb erozją wodną w rejonie Zbiornika Dobczyckiego w oparciu o wyniki numerycznego modelowania. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17b, 535-548.
2. Drzewiecki W., Mularz S., 2008: Simualtion of water soil erosion effects on sediment delivery to Dobczyce Reservoir. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII B8, 787-794.
3. Drzewiecki W., Mularz S., Twardy S., Kopacz M., 2008: Próba kalibracji modelu USLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, s.83-98

Topic revision: r1 - 2009-11-26 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback