Projekty międzynarodowe (finansowane przez agendy UE)


Validation of methods for measurement of land parcel areas – near-VHR imagery supplementary study to the service contract No 22581-2004-12F1SC ISP PL, Projekt UE - Joint Research Centre Ispra Włochy, No 250717, 2005

Projekt UE - Joint Research Centre Ispra Włochy No 22581-2004-12F1SC ISP PL

Realizacja: 2005

Kierownik projektu: dr inż. Beata Hejmanowska

Pozostali wykonawcy ZFIIT: Adam Boroń, Władysław Mierzwa, Andrzej Wróbel, Wojciech Drzewiecki, Marta Borowiec

Validation of methods for measurement of land parcel areas, Projekt UE - Joint Research Centre Ispra Włochy, No 22581-2004-12F1SC ISP PL, 2005

Projekt UE - Joint Research Centre Ispra Włochy, No 250717

Realizacja: 30.09.2005 – 30.11.2005

Kierownik projektu: dr inż. Beata Hejmanowska,

Pozostali wykonawcy ZFIIT: Wojciech Drzewiecki, Ewa Głowienka, Tomasz Pirowski

Krótka charakterystyka pracy:

Projekt UE: “Validation of methods for measurement of land parcel areas” wraz z rozszerzeniem był realizowany i koordynowany w AGH, w Krakowie, w 2005 roku. W ramach tego projektu wykonywano pomiary teledetekcyjne (2 eksperymenty pomiarowe, AGH) oraz pomiary GPS (1 eksperyment - UWM w Olsztynie). Pomiary zostały zaplanowane i opracowane zgodnie z normą ISO 5725 przez USI Gemblaux w Belgii. Celem projektu było opracowanie metodyki kalibracji pomiarów powierzchni działek rolnych.

W projekcie zaproponowano alternatywną do obecnie obowiązującej metodę kalibracji. Parametrem wykorzystywanych w tej metodzie do określania dokładności powierzchni działki rolnej jest błąd położenia punktu, charakteryzujący dokładność pomiaru.

Do eksperymentu teledetekcyjnego wykorzystano lotnicze i satelitarne ortofotomapy o rozdzielczości: 0.2 – 2.5m. 36 działek rolnych było wektoryzowanych przez 6-12 operatorów. W 1 eksperymencie wykonano 3888 pomiarów (w 2 eksperymencie 1296). Opracowanie wyników przeprowadzono zgodnie z normą SO 5725.

Dla bardzo wysokorozdzielczych ortofotomap (wielkość piksela: 0.2-1m) otrzymano błąd położenia punktu: ok. +/-2m, dla obrazów satelitarnych EROS (2m) i SPOT (2.5m) uzyskano błąd położenia punktu: ok. +/-5m.

Jako optymalny zestaw dla kalibracji metodyki określania powierzchni działek rolnych w oparciu o ortofotomapy zaproponowano: 30-40 działek, 3 operatorów, 3 dni pomiarowe i 3 powtórzenia.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Hejmanowska B.: Validation of methods for measurement of land parcel areas, CwRS Conference (wystąpienie referatowe), 23-25.10.2005, Kraków (prezentacja - pobierz pdf)

Hejmanowska B., Palm R., Oszczak S., Ciećko A.: Raport końcowy z projektu pt. Validation of methods for measurement of land parcel areas, Kraków-Gembloux-Olsztyn 2005 (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Palm R.: Raport końcowy z projektu pt. Validation of methods for measurement of land parcel areas – near-VHR imagery supplementary study to the service contract No 22581-2004-12F1SC ISP PL, Kraków-Gembloux 2005 (pobierz pdf)

Smart History, w ramach: Culture 2000, CLT 2004/A1/IT, 2005

Projekt UE (w ramach programu Culture 2000) CLT 2004/A1/IT

Realizacja: 2005

Koordynator krajowy projektu: prof. J.Dobrowolski,

Wykonawcy ZFIIT: J. Jachimski, dr A.Boroń, B.Hejmanowska, W.Drzewiecki, S.Mikrut

Krótka charakterystyka pracy:

W ramach programu: EU Program Culture 2000: “Smart History” – From Smart History towards common European Heritage by preservation model of CINQE TERRE NATIONAL PARK – Italy” powstał międzynarodowy podręcznik wydany przez Parco Nazionle delle Cinque Terre, Riomaggiore – Itlay, June 2005. W ramach prac statutowych Zakładu powstała publikacja pt.:” WEBGIS as a solution supporting Sound Tourism”. W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z systemami GIS w kontekście potrzeb parku narodowego, głownie rozwoju turystyki i ochrony przyrody. Problemem parku narodowego Cinque Terra jest promocja obszarów górskich, obecnie nieco zaniedbanych z turystycznego punktu widzenia. Jeśli chodzi o ochronę terenów parku, to w głównej mierze koncentruje się ona na zachowaniu tradycyjnego sposobu jego użytkowania, czyli uprawy winnej latorośli na stromych zboczach parku. Techniki GIS i teledetekcyjne, które są od lat rozwijane w Zakładzie mogą być z powodzeniem implementowane dla potrzeb parku. Ważne z turystycznego punktu widzenia jest publikowanie tych informacji, w tym danych GIS, w Internecie, co również jest przedmiotem badań naszego Zakładu. W publikacji zamieszczono w związku z tym opis technologii GIS, wprowadzania danych, analiz, które w oparciu o te dane można wykonywać oraz technologię ich udostępniania w Internecie. Została wykonana przykładowa strona WWW, zawartość której zilustrowano w publikacji.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Hejmanowska B, Drzewiecki W.: WebGIS as a solution supporting Sound Tourism, w: From Smart History towards common European Heritage by a preservation model of Cinque Terre National Park - Italy – Joint International Project Handbook (ed. Andre De Naeyer), Internetowy międzynarodowy podręcznik wydany przez Parco Nazionle delle Cinque Terre, Riomaggiore – Italy 2005; (pobierz pdf) http://www.smarthistory.it/Smart%20History%20Handbook.pdf

Airborne spectrometry for abandoned mine site classification and environmental monitoring at the Machów sulphur mine district in Poland. Podprojekt: HS2002-PL4 w ramach tematu badawczego UE pt. Hysens – DAIS/ROSIS Imaging Spectrometers at DLR. HS2002-PL4, 2002

Projekt naukowy UE HPRI-CT-1999-00075, podprojekt: HS2002-PL4

Realizacja: 2002

Kierownik projektu: dr inż. Beata Hejmanowska

Pozostali autorzy: Stanisław Mularz, Tadeusz Gołda, Ewa Głowienka, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski, Christian Fischer

Słowa kluczowe: zobrazowania hiperspektralne, DAIS, kopalnia siarki

Krótka charakterystyka pracy:

Celem projektu, koordynowanego przez: DLR – German Aerospace Center było badanie możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technik teledetekcyjnych, czyli zobrazowań hiperspektralnych:

" target="_blank">http://www.cordis.lu/data/PROJ_IHP_ARI/ACTIONeqDndSESSIONeq74802005914ndDOCeq6ndTBLeqEN_PROJ.htm]]

http://www.op.dlr.de/dais/hysens

Finansowanie projektu z UE obejmowało wykonanie i przetworzenie hiperspektralnych lotniczych zobrazowań skanerowych. Projekt powstał w ramach współpracy pomiędzy AGH, a Technicznym Uniwersytetem w Clausthal w Niemczech.

Zgodnie z zasadą projektu dostarczane są wyłącznie środki rzeczowe, czyli w tym przypadku zobrazowania. W związku z tym przygotowano wnioski o dodatkowe finansowanie w ramach prac własnych AGH oraz projektu badawczego KBN.

Publikacje, opracowania, raporty, wystąpienia:

Hejmanowska B.: Application of remote sensing imagery for environmental changes, Geokinematisches Tag, Freiberg, Niemcy 2003;

Hejmanowska B., Głowienka E.: Hyperspectral remote sensing – a new tool in soil degradation monitoring, Interdisciplinary International Journal “Agribusiness landscape and environment management”, Udine, Włochy 2003; (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Głowienka E.: Wstępne wyniki pomiarów spektrometrycznych i klasyfikacji obrazów hiperspektralnych rekultywowanego obszaru Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, Geoinformatica Polonica, nr 6, Kraków 2004; (pobierz pdf)

Hejmanowska B.: Raport końcowy z projektu pt. Wykorzystanie naziemnych pomiarów spektrometrycznych do kalibracji hiperspektralnych zobrazowań lotniczych i satelitarnych na przykładzie rekultywowanego obszaru, Kraków 2004 (pobierz pdf)

Hejmanowska B., Głowienka E., Fischer C.: Detection of soil contamination by sulphur using field and airborne hyperspectral data, (wystąpienie referatowe), 4th Workshop on Imaging Spectroscopy, Warszawa 2005 (prezentacja - pobierz pdf)

Topic revision: r1 - 2012-05-18 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback