Cyfrowe przetwarzanie obrazu

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Sławomir Mikrut
Laboratoria:
  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Ewa Głowienka
  • dr inż. Mariusz Twardowski

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 15 godzin
  • Laboratoria: 15 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących


This topic: Dydaktyka > WebHome > CyfrowePrzetwObrazu
Topic revision: r10 - 2019-08-28 - EwaGlowienka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback