Program wykładów

 1. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów cyfrowych.
  Obrazy cyfrowe a Geodezja i Kartografia.
  Podstawowe pojęcia (obraz cyfrowy, histogram).
  Próbkowanie, kwantyzacja.
  Środowisko Matlab.
 2. Formaty, struktura oraz przechowywanie obrazów cyfrowych.
  Podstawowe formaty plików stosowane w GiK
  Rozdzielczość geometryczna, radiometryczna, spektralna.
  Akwizycja i przetwarzanie wstępne obrazów.
  Kompresja obrazów cyfrowych (stratna i bezstratna).
 3. Filtracja obrazów
  Filtry liniowe i nieliniowe. Konwolucja. Filtry górno i dolno przepustowe.
  Filtracja w przestrzeni częstotliwości.
  Usuwanie szumu z obrazu. Tekstura i struktura obrazu.
  Podstawowe operacje kontekstowe. Krawędziowanie.
  Morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów.
 4. Przetwarzanie geometryczne
  Zmiana geometrii obrazu. Resampling. Obroty, zmiana skali,
  rzutowanie obrazu na powierzchnie. Powtórne próbkowanie. Piramidy obrazowe.
  Pomiary na obrazach cyfrowych. Podpikselowa dokładność.
  Dopasowanie obrazów.
 5. Analiza i elementy rozpoznania obrazów
  Techniki segmentacji obrazów. Wyznaczanie cech obiektów.
  Tworzenie wektorów cech.
  Działania na obrazach wielospektralnych. Metoda głównych składowych,
  Łączenie obrazów o różnych rozdzielczościach.
  Klasyfikacja obrazów.
 6. Współczesne techniki przetwarzania obrazów
  Transformata Fouriera i jej zastosowania w przetwarzaniu obrazów.
  Sztuczne Sieci Neuronowe.
  Modelowanie oświetlenia i koloru. Steganografia.
 7. Programy do przetwarzania obrazów i ich możliwości
  Adobe Photoshop, GIMP, I/Ras B, I/Ras C, PCI Geomatica, MATLAB
  Produkty przetwarzania obrazów cyfrowych.
 8. Wykład podsumowujący

Program ćwiczeń

1. Podstawowe operacje na obrazach cyfrowych (GIMP)

2. Wprowadzenie do Matlaba

3. Filtracja obrazów cyfrowych, detekcja krawędzi

4. Zmiana geometrii obrazów

5. Automatyzacja pomiarów na obrazach cyfrowych

6. Zaliczenie

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2014-03-03 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback