Kryteria oceny

EGZAMIN

Ostatnia aktualizacja: 15.VI.2020

TERMIN ZEROWY - 21.VI.2020 - godz. 18.00

I termin egaminu

II termin egzaminu

III termin egzaminu

Zagadnienia na egzamin:

1. Obraz cyfrowy - def., wlasciwosci

2. Rozdzielczosci obrazu cyfrowego

3. System dzisietny a binarny

4. Struktura plików graficznych (rola nagłówka, znaczenie tabeli LUT)

5. Przetwarzanie obrazów cyfrowych w Geodezji i Kartografii

6. Filtracja obrazow cyfrowych (podział, filtry dolno i gornoprzepustowe - przyklady)

7. Kompresja obrazow cyfrowych (etapy kompresji na przykladzie algorytmu JPEG)

8. Kompresja stratna i bezstratna

9. Przyklady automatyzacji pomiaru na obrazach cyfrowych

10. Podpikselowa dokladnosc na obrazach cyfrowych

CWICZENIA

Zaliczenie ćwiczeń student uzyskuje na podstawie oceny, na któr± składaj± się :

- ocena z tematu 1 (GIMP)

- zaliczenia wszystkich ćwiczeń z Matlaba (tematy 2-5)

- ocena z kolokwium zaliczeniowego (test z Matlaba)

Kolokwium pisane w Matlabie - kazdy ma prawo do jednej poprawki.

w razie jakichkolwiek pytań prosze o kontakt.

Osob± odpowiedzialn± za przedmiot jest:

dr inż. Sławomir Mikrut ( smikrut@agh.edu.pl; tel. 22-88, kom. 0 606 668 665).

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r190 < r189 < r188 < r187 < r186 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r190 - 2020-06-15 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback